แผนผังเว็บไซต์

 หน้าแรก

อาคารเย็นศิระ
 
ประวัติความเป็นมา
 
การให้บริการของวัด
 
กองทุนอาคารเย็นศิระ
 
การสนับสนุนของมูลนิธิ
 
แผนที่อาคารเย็นศิระ
ห้องพัก
บริการและการใช้ห้องพัก
อัตราค่าบริการห้องพัก
กิจกรรม
 
รายการสภากาแฟ
การบริจาคร่างกาย
เส้นทางพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 
เส้นทางพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ภาพรวม)
เส้นทางพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (บุคคล)
แบบฟอร์ม
   

 ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
ผู้บริหารโรงพยาบาล
โครงสร้างสายบริหาร
หน่วยงาน
แผนที่โรงพยาบาล
   

 การบริการตรวจรักษา

ขั้นตอนการรับบริการ
การนัดตรวจล่วงหน้า
การตรวจสุขภาพ
   

 การบริการผ่าตัดนอกเวลา

ผ่าตัดนอกเวลาคืออะไร
การขอรับบริการ
   

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์โรคหัวใจ
สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยชีวันตภิบาล
   

 การบริการอื่นๆ

การรับส่งต่อผู้ป่วย
การขอประวัติการรักษา
การแจ้งเกิด แจ้งตาย และชันสูตรศพ
การซื้ออาหารทางสายให้อาหาร
ฝากนึ่งเครื่องมือแพทย์
สถานที่ให้บริการทั่วไป
   

 สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย

บริการผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง
บริการผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บริการผู้ป่วยประกันสังคม
บริการผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และครูเอกชน ที่มีส่วนเกินสิทธิจากการรักษาพยาบาล
ผู้พิการ
บริการสิทธิประโยชน์คนพิการ
 
บริการสิทธิประโยชน์การเข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
 
บริการสิทธิประโยชน์ คนพิการเข้าสถานสงเคราะห์
บริการสิทธิประโยชน์ โครงการรับสมัครผู้ประกันตนร่วมรับยาต้านไวรัสเอดส์ ์
บริการสิทธิประโยชน์ ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41
บริการสิทธิประโยชน์ การรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้ไร้ที่พึ่ง
บริการสิทธิประโยชน์ การทำสัญญารับสภาพหนี้
บริการทางสังคม
บริการสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ
 
บริการสิทธิประโยชน์เด็กและสตรี
 
บริการสิทธิประโยชน์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนา
 
บริการสิทธิประโยชน์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากต่างประเทศให้กลับภูมิลำเนา
 
บริการสิทธิประโยชน์ บ้านพักเด็กและครอบครัว (บ้านฉุกเฉิน)
 
บริการสิทธิประโยชน์ จัดคนไร้ที่พึ่งเข้าสถานสงเคราะห์
 
บริการสิทธิประโยชน์ เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี
 
บริการสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองสวัดิการแก่หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
บริการสิทธิประโยชน์ ฌาปนกิจสงเคราะห์

 มุมส่งเสริมสุขภาพ

   

 คุณภาพโรงพยาบาล

Hospital Accreditation(HA)
Thailand Quality Award(TQA)
Claim Award
   

 ตารางแพทย์ออกตรวจ

   
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th