โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
เว็บไซต์ :http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/
มะเร็งเป็นโรคสำคัญและมีอัตราตายสูงเป็นหนึ่งในสามของอัตราตายของประชาชนคนไทย โรคมะเร็งเกิดในทุก
อวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เห็นความสำคัญของโรคนี้ และเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาโรคมะเร็งเป็นจำนวนมากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยต่อการรักษา
โรคมะเร็งจึงดำเนินจัดตั้งศูนย์โรคมะเร็งในรูปแบบกรรรมการโรคมะเร็ง โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาโรคมะเร็งร่วมพิจารณาการดำเนินงานเกี่ยวกับมะเร็งใน หน่วยทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์มีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่างๆที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th