โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
ผลการพัฒนาคุณภาพงานบริการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับการประเมิน
และรางวัลจากองค์กรภายนอกดังนี้
   
 

การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation) คือกลไกกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาลควบคู่
ไปกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและการรับรอง
จากองค์กรภายนอกการรับรองเป็นเพียงส่วนเดียว
และส่วนสุดท้ายของกระบวนการ แต่จุดสำคัญคือ
การกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล

•  พ.ศ. 2544 ได้รับการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลนับเป็นโรงพยาบาลของ
โรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศ

•  พ.ศ.2547 (20 กุมภาพันธ์ 2547)
ได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินซ้ำ
( Re-accreditation ) จากสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล

•  พ.ศ.2549 (12-13 มกราคม 2549)
ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง ( Surveillance
survey ) กิจกรรม Post-accreditation
Reviews& Update โดยที่ปรึกษาชาวแคนาดา
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

•  พ.ศ.2550 (12 มีนาคม 2550) ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 2
( re-accreditation ) และได้ผ่านการรับรอง
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในคราวเดียวกัน
โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
     
 
 
โครงการ Demo Project for Lean Application in Health Industry  
• 
โครงการฝึกอบรมด้านคุณภาพ  
- โครงการพัฒนาทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน  
• 
RISK  
- ผลการสำรวจ ความคิดเห็นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ความผิดพลั้งทางการแพทย์และการรายงาน
เหตุการณ์ในโรงพยาบาล
 
• 
การประเมินประจำปี HA  
- Service profile  
- แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตอนที่ 1  
- แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตอนที่ 2  
- แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตอนที่ 3  
- แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตอนที่ 4  
HA Standard : Practice & Assessment (HA SPA)  
เอกสารบรรยาย โครงการทบทวนคุณภาพ 12 กิจกรรม  
- การทบทวนบันไดขั้นที่หนึ่ง  
  - Service Profile  
เครื่องมือประเมินหาส่วนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย  
     
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th