โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
บริการจองห้องพิเศษ
1. จองห้องพิเศษล่วงหน้าได้ 1 เดือน ( แพทย์นัดมานอน
    โรงพยาบาลในบัตรนัดแล้ว )
2. การจองห้องพิเศษสามารถติดต่อจองห้องฯ ได้ที่
- ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์จองห้องพิเศษ บริเวณชั้น 1 อาคาร
  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ติดต่อจองห้องพิเศษทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข
   074- 451034
- ติดต่อจองห้องพิเศษ ที่คลินิกผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา   โดย เจ้าหน้าที่คลินิกเป็นผู้ติดต่อจองห้องพิเศษ
- กรณีที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว และประสงค์จะ
  จองห้องพิเศษ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยที่พักรักษา
  โดยข้อมูลการจองห้องพิเศษ จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
3. บุคลากร หรือญาติสายตรงของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จะได้รับการจ่ายคิวห้อง
พิเศษเหมือนบุคคลทั่วไป แต่ สามารถติดต่อของ
จองห้องพิเศษสำรองบุคลากรได้ที่
งานธุรการโรงพยาบาล ชั้น 2
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4. การจ่ายคิวห้องพิเศษ จะจ่ายคิวตามลำดับการ
จองห้องพิเศษก่อน – หลังเรียงลำดับตาม
วันที่จองห้อง ( ไม่ใช่วันที่ต้องการห้อง )
5 . กรณีจองห้องพิเศษล่วงหน้า ผู้ป่วยหรือญาติสามารถ
ยืนยันการจองห้องพิเศษด้วยตนเองหรือโทรศัพท์ยืนยัน
ที่หมายเลข 074 – 451034 ภายในเวลา 10.00 น
ของวันที่ต้องการห้อง หากเลยเวลาดังกล่าวทาง
โรงพยาบาลที่จะจ่ายห้องพิเศษให้แก่ผู้จองคิวถัดไป
ที่มายืนยันการใช้ห้องแล้ว
6 . กรณีที่แพทย์เลื่อนนัดการนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยหรือญาติสามารถติดต่อเลื่อนนัดที่ศูนย์จอง
ห้องพิเศษด้วยตนเองหรือโทรศัพท์มาเลื่อนนัด
ภายใน 16.00 น . ของวันที่ต้องการใช้ห้องเดิม
เพราะโรงพยาบาลจะยกเลิกการจองดังกล่าวและ
จ่ายห้องพิเศษแก่ผู้จองลำดับถัดไป
7 . กรณีผู้ป่วยที่ได้ห้องพิเศษแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ห้องพิเศษใหม่ โรงพยาบาลจะย้ายให้ทันทีหากห้องว่าง
ในกรณีที่ห้องมีจำกัด ผู้ป่วยที่พักอยู่ห้องพิเศษเดิมครบ
3 วัน จะอยู่ในลำดับแรกๆ ของการพิจารณาย้ายห้อง
8 . ผู้รับบริการสามารถสอบถามผลการจองห้องพิเศษได้
หลังเวลา 10 .00 น. ของวันที่ต้องการห้อง
(หลังจากศูนย์จองห้องพิเศษทราบจำนวนผู้ป่วย
เก่าที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันนั้น)
 
 

ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้ารับบริการห้องพิเศษ

1. ผู้ป่วยห้องพิเศษต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี เฝ้าตลอด 24
ชั่วโมง เพียง 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน
2. ไม่อนุญาตให้ญาติ นั่ง-นอน บนเตียงผู้ป่วย
3. ญาติหรือผู้ป่วย กรุณาตรวจรับของใช้ก่อนเข้าห้องพัก
4. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินมีค่า
ใดๆทั้งสิ้นของท่านที่นำติดตัวมา
5. กรุณารักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษอาหาร ผ้าอนามัย
กระดาษชำระ ลงในโถส้วมหรือบริเวณชายคาด้านข้าง
และด้านหลังตึกโดยเด็ดขาด
6. ไม่อนุญาตให้หุงต้มอาหารในห้องพิเศษ
7. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพิเศษและบริเวณ
โรงพยาบาลซึ่งจะมีโทษปรับตามกฎหมาย
8. ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน และเสพสิ่งมึนเมา รวมทั้งนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าภายในห้องพิเศษ
9. ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ห้องพิเศษ และเมื่อจำเป็นต้องเข้า
รักษาในห้อง ICU หรือเตียงสามัญให้สำรองห้องพิเศษ
ไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงและจัดให้เป็นคิวลำดับแรกของ
การจัดสรรห้องพิเศษ ในครั้งต่อไป
10. กรณีลากลับบ้านให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งจะ
อนุญาตให้กลับได้ไม่เกิน 3 วัน และจะต้องชำระเงิน
ค่าห้องพิเศษล่วงหน้าเต็มราคา ซึ่งไม่สามารถทำใบเบิก
จากต้นสังกัดได้โดยให้แสดงใบเสร็จรับเงินที่ เคาน์เตอร์
พยาบาลก่อนกลับบ้านทุกครั้ง
11. ผู้ป่วยห้องพิเศษสวมเสื้อผ้าของโรงพยาบาลฯ หรือชุดนอนที่สุภาพของตนเองได้ (แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยที่พักในห้องพิเศษจิตเวช)
12.. ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
หมายเหตุ : ตามประกาศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เรื่อง
ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยและญาติห้องพิเศษ ประกาศ ณ
วันที่ 8 มกราคม 2550
 

ดาวน์โหลด: ฟอร์มใบลดหย่อนส่วนเกินสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จองห้องพิเศษ โทร 074-451034
หรือ Call Center โทร 074-455000 (ตลอด 24 ชม.)

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th