โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์คนพิการ

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการคนพิการที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ได้รับ
บริการตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  คนพิการ หมายถึง คนพิการทุก
ประเภทที่ได้รับการจดทะเบียน
คนพิการตาม พ.ร.บ การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
พ.ศ.2534 หรือยังไม่ได้รับการจด
ทะเบียนสมุดคู่มือคนพิการฯ
 

•  การให้บริการ

1. แพทย์ / อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  1.1 ออกเอกสารรับรองความพิการ
  1.2 พิจารณาให้ความเห็นการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
2. ศูนย์บริการผู้พิการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
  2.1 ประเมินความพิการเชิงประจักษ์
  2.2 จดทะเบียนสมุดคู่มือประจำตัวคนพิการ / ต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ
  2.3 รับแจ้งความกรณีสมุดประจำตัวคนพิการสูญหาย
  2.4 ให้บริการด้านสวัสดิการทางสังคม
•  การจดทะเบียนสมุดคู่มือประจำตัวคนพิการ
  - วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  - ณ ศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 2
    ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  - หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. กรณีคนพิการมาติดต่อด้วยตนเอง
  1.1 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
  1.2 เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์ ยกเว้นกรณีสภาพความพิการมองเห็นได้โดย
ประจักษ์ (มีบุคคลรับรอง 1 คน)
2. กรณีผู้แทนมาติดต่อ
  2.1 หลักฐานคนพิการ
    2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
    2.1.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    2.1.3 กรณีเข้าข่ายพิการเชิงประจักษ์ มีหนังสือรับรองจากบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
  2.2 หลักฐานของผู้แทน
    2.2.1 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
3. กรณีต่ออายุสมุดคู่มือประจำตัวคนพิการ (คุ้มครอง 5 ปี)
  3.1 สมุดคู่มือประจำตัวคนพิกรเล่มเดิม
  3.2 หลักฐานประจำตัวอื่น ๆ ทั้งคนพิการ หรือผู้แทน จำนวน 1 ชุด เหมือนการจดทะเบียน
ครั้งแรก
  3.3 กรณีประเภทความพิการทางจิตและพฤติกรรม / ประเภทความพิการทางสติปัญญา
และการเรียนรู้ พบแพทย์เพื่อพิจารณาการออกเอกสารรับรองความพิการ
   
  - กรณีเป็นคนพิการที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประเภทผู้ป่วยใน
ให้โทรศัพท์แจ้ง ไปยังศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อไปติดตาม
/ดำเนินการการออกสมุดคู่มือคนพิการ ณ หอผู้ป่วย โทร. 1020 / 1023
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th