โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 

 

การแจ้งเกิด (รพ.เป็นผู้แจ้งเกิดภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาเกิด)

โรงพยาบาลจะนำหนังสือรับรองการเกิดแจ้งเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังเวลา 10.30 น. ในวันทำการถัดไป
ยกเว้น ตรงกับวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งในวันแรกของวันเปิดทำการ ญาติสามารถติดต่อรับสูติบัตรที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ในวันเปิดทำการ หลังเวลา 10.30 น. แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ
หลักฐาน :      
1. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้า
3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
4. ใบรับสูติบัตร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (รับเอกสารจากหอผู้ป่วย)
การติดต่อ :
1. บิดาหรือมารดานำหลักฐานตามข้อ 2-4 ยื่นรับสูติบัตรพร้อมตั้งชื่อเด็กที่เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังจากเด็กเกิดได้ 1 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันเกิด
2. นำสูติบัตรฉบับจริงติดต่อห้องบัตรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451051-2 เพื่อเพิ่มชื่อเด็กในฐานข้อมูลโรงพยาบาลพร้อมออกบัตรประจำตัวผู้ป่วย
หมายเหตุ : การแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ (15 วัน) ตามกฎหมาย มีบทกำหนดโทษ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 
 

การแจ้งตาย (รพ.เป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย)

โรงพยาบาลจะนำหนังสือรับรองการตายแจ้งเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังเวลา 10.30 น. ในวันทำการถัดไป
ยกเว้น ตรงกับวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งในวันแรกของวันเปิดทำการ ญาติสามารถติดต่อรับมรณะบัตรที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ในวันเปิดทำการ หลังเวลา 10.30 น. แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ
หลักฐาน :      
1. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ทร.๔/๑) 
2. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ตาย
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งตาย
การติดต่อ :
1. ญาตินำหลักฐานตามข้อ 2-3 รับมรณะบัตรที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใน 7 วัน
2. นำมรณะบัตรคัดชื่ออกจากทะเบียนบ้านนั้น โดยนายทะเบียนจะประทับคำว่า"ตาย" สีแดง ไว้หน้ารายการคนตาย
3. กรณีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างด้าว ให้แจ้งสถานีตำรวจภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมหนังสือคนต่างด้าว
กรณีญาติแจ้งตายด้วยตนเอง
1. ญาติติดต่อรับหนังสือรับรองการตายที่งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน โทรศัพท์ 074-451053
2. นำหลักฐานหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล(ทร.๔/๑) บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ตาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งตาย ยื่นต่อนายทะเบียนเทศบาลนครหาดใหญ่ หรือนายทะเบียนพื้นที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่

 

การติดต่อขอรับใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชันสูตรเพื่อประกอบการสอบสวนคดีตามกฎหมาย

การติดต่อในเวลาราชการ :
1. พนักงานสอบสวน หรือญาติผู้บาดเจ็บ ยื่นใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชันสูตร ณ ศูนย์ C Plus
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 074-451008
2. พนักงานสอบสวน รับใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชันสูตร ณ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 074-451011-2
การติดต่อนอกเวลาราชการ :
1. ยื่นใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชันสูตร ณ ห้องบัตรแผนกฉุกเฉิน (อาคารรัตนชีวรักษ์) โทรศัพท์ 074-451059
2. รับใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชันสูตร ณ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 074-451011-2
หมายเหตุ :

  • พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้มารับเองเท่านั้น
  • กรณีสถานีตำรวจต่างจังหวัด มีบริการส่งไปรษณีย์
  • การส่งศพมาชันสูตรจะต้องให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้นำส่งเท่านั้น

 

 

 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768