โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
เว็บไซต์ : http://medinfo.psu.ac.th/cu/cu2/index.html
เป็นศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้
ถูกพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เองเป็นระบบที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
ในปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่บันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหาร
จัดการ
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th