โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และครูเอกชน
ที่มีส่วนเกินสิทธิจากการรักษาพยาบาล

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์
จิตใจ และ จิตวิญญาณ (ความเชื่อ /
ศรัทธา) โดยเฉพาะกลุ่มที่มีส่วนเกิน
สิทธิและมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. บุคคลที่มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
  2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  3. ครูเอกชน
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเองและแจ้งราย
ละเอียดปัญหาที่กำลังเผชิญ
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน“ ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ” ระบุปัญหาแรกพบหรือแจ้ง
นักสังคมสงเคราะห์ประจำหน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
นอกช่องหมายเลข 11/ 12 หรือประจำหอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
4. หนังสือขอความอนุเคระห์จากส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
1. บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือครูเอกชน
2. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th