โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
   
 
 
 

 

การติดต่อยื่นบัตร เป็นการติดต่อเพื่อขอคิวตรวจ ดังนี้

 ผู้ป่วยใหม่
1. ติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 2 เพื่อจัดทำแฟ้มประวัติและบัตรประจำตัว
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน
2. ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลที่คลินิกเพื่อขอคิวและเวลาตรวจ
  ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มการทำบัตรผู้ป่วยใหม่
 

หมายเหตุ :
   -
บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์
      ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ
     ID LINE :
@PSU2525

สามารถส่งข้อมูลไว้ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับให้เร็วที่สุด
(กรณีที่ส่งข้อมูลทำบัตร มาหลังเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในวันถัดไป)

    - ทางโทรศัพท์ 074-451051-2
                 

 ผู้ป่วยเก่า
1. ยื่นบัตรโรงพยาบาล ( บัตรเขียว ) ที่คลินิก
2. กรณีลืมบัตรประจำตัวโรงพยาบาล หรือบัตรหาย สามารถแจ้งชื่อ – นามสกุล
พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ที่ห้องบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ค้น
หมายเลขบัตรประจำตัวโรงพยาบาลเดิมให้
 ผู้ป่วยนัด
1. ยื่นบัตรนัดที่คลินิก ก่อนเวลานัด 30 นาที
2. กรณีผู้ป่วยมีการตรวจเลือด หรือ เอ็กซเรย์ก่อนพบแพทย์ ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1   ติดต่อหน่วยการเงินผู้ป่วยนอก เพื่อชำระเงิน หรือยื่นเอกสารสิทธิ์
2.2   นำใบเสร็จไปเจาะเลือด หรือเอ็กซเรย์ ซึ่งผลอาจจะต้องใช้เวลาใน
        การรอผลประมาณ 2 ชั่วโมง
2.3   ยื่นบัตรนัดที่คลินิก
 
 ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงชื่อ...นามสกุล.... และประวัติพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
 

กรณีเปลี่ยนชื่อ....นามสกุล....หรือปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูล

  เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
•  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
•  สำเนาทะเบียนสมรส
•  สำเนาทะเบียนหย่า
•  บัตรประจำตัวประชาชน
•  สำเนาทะเบียนบ้าน

การปฎิบัติ
•  ติดต่อแผนกเวชระเบียนช่อง 2 เพื่อขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
•  ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
•  ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th