โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 

    หลังจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อบริการรักษา
พยาบาลผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 เป็นต้นมา ผู้ป่วยและญาติที่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกล
โรงพยาบาลได้ขอเข้าพักอาศัยค้างคืน ณ วัดโคกนาว วันละหลายคน ซึ่งเป็นภาระกับทางวัดเป็นอย่างมาก
    คณะแพทยศาสตร์ จึงได้หารือกับสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ และสมาคมธรรมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยประสงค์จะสร้างที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติที่มีฐานะยากจนที่สามารถรองรับผู้พักอาศัยได้ จำนวน 48 คน
โดยแบ่งหญิง-ชายคนละครึ่ง ในที่สุดได้ตกลงจัดกิจกรรมเดินสุขภาพและการกุศลเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2525
ได้รับเงินทั้งสิ้น 128,104 บาท แต่เนื่องจากอาคารที่จะก่อสร้างได้ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ไว้เป็นเงิน 300,000 บาท คณะแพทยศาสตร์ สโมสรโรตารี่ หาดใหญ่ รวมทั้งกรรมการวัดได้ช่วยกันหา
วัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2526 และได้ทำพิธีมอบ
อาคารนี้ให้วัดโคกนาวและเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2526 เป็นต้นมา ปรากฏว่าจำนวนผู้ป่วย
และญาติได้เพิ่มมากขึ้นทุกวันจนอาคารดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้

ภายหลังความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯและในคราวเสด็จพระราชดำเนินมาเปิด
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2529 ได้พระราชทานเงิน
ส่วนพระองค์ จำนวน 300,000 บาทให้กับ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อ
ก่อสร้างอาคารที่พักผู้ป่วยเพิ่มเติมที่วัดโคกนาว
คณะแพทยศาสตร์
 
   จึงได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับทราบเพื่อ
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้ป่วยและ
ญาติประกอบด้วยบุคคลจากหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนเช่น เทศบาลหาดใหญ่ สโมสร
โรตารี่หาดใหญ่ สโมสรไลออนส์ หาดใหญ่
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรรมการสำนักสงฆ์
วัดโคกนาว กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณและ
บริษัทหาดทิพย์ จำกัด

โดยมีมติให้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น สามารถรับผู้ป่วยหรือญาติได้ไม่
ต่ำกว่า 250 คน และมีมติให้ตั้งชื่ออาคารใหม่ว่า “ อาคารเย็นศิระ ” เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการแสดงออกซึ่ง
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชสักการะเฉลิมพระเกียรติในศุภวาระ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th