โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 

การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วย และโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ในการประสานงานเพื่อ ส่งต่อผู้ป่วยให้มีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2548 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี ขอบเขต ในการให้บริการ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ Call Center จะเป็นผู้ประสานกับ OPD ต่าง ๆ ตามอาการของ
     ผู้ป่วยซึ่งแพทย์ต้นสังกัดโทรศัพท์แจ้งมา
2. ในกรณีญาติผู้ป่วยมาติดต่อด้วยตนเองเจ้าหน้าที่งานผู้รับบริการผู้ป่วย
    แนะนำให้ไปติดต่อOPD ตามอาการของผู้ป่วย
3. เจ้าหน้าที่ Call Center จะเป็นผู้ติดต่อมือถือของแพทย์
    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตามที่ OPD ต่าง ๆ แจ้งมา

ปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสงขลาโดยได้เข้าร่วมโครงการ โรคเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
ที่รับส่งต่อผู้ป่วยในโซนโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโซนโรงพยาบาลสงขลา ตลอดจนได้ประสานงาน
ความร่วมมือกับแพทย์ศัลยกรรมประสาท 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยส่งต่อได้ทุกวัน
 
 

ขั้นตอนการบริการ การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

1. โรงพยาบาลหรือแพทย์ที่ส่งต่อผู้ป่วยโทรศัพท์
แจ้งความประสงค์ เพื่อส่งต่อผู้ป่วย พร้อมแจ้ง
ข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น ด้านอายุรกรรม,
ศัลยกรรม,กระดูก ฯลฯ

2. เมื่อได้รับโทรศัพท์ และข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นแล้ว
เจ้าหน้าที่ Call Center จะประสานงานภายใน
กับ OPD ตามที่ แพทย์ต้นสังกัดแจ้งมา

3. ติดต่อโทรศัพท์มือถือแพทย์เวร ตามที่พยาบาล
OPD ต่างๆ ติดต่อมาตามระบบของโรงพยาบาล

การเข้าถึงการบริการ

ในปัจจุบันนี้ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ตามที่ได้ประสานไว้กับ OPD ต่าง ๆ ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ คือ เป็นศูนย์กลางการสื่อสารให้กับ โรงพยาบาลต้นสังกัดที่โทรศัพท์มายัง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อประสานกับแพทย์เวร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หมายเลขติดต่อ : ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 074-455000, 074-451041
                           นอกเวลาราชการ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โทร. 074-451700, 074-451701

 

แนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการรับ-ส่งต่อ ( Refer)
ผู้ป่วย
มายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

•  ทางโทรศัพท์
แพทย์เจ้าของไข้ หรือพยาบาล ซึ่งได้รับมอบหมายโทรศัพท์ประสานกับแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ตามอาการของผู้ป่วย
- ในเวลาราชการ โทร. 074-455000 , 074-451041
- นอกเวลาราชการ โทร. 074-451700 ( ER)
•  ญาติถือหนังสือส่งตัวมาเอง
ในกรณีที่ผู้ป่วยยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ และญาติ
ต้องการให้มานอนรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยญาติถือหนังสือส่งตัวมาติดต่อที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ติดต่อห้องตรวจต่าง ๆ ตามอาการของผู้ป่วย โดยประสานกับพยาบาล เพื่อสอบถามเตียงว่าง
และพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะเป็นผู้ประสานกับแพทย์ว่าจะรับผู้ป่วยได้หรือไม่

 

แนวทางปฏิบัติการส่งผู้ป่วยด้านอายุรกรรมมารับการรักษาต่อ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 3,000 คน ผู้ป่วยในประมาณ 100
คน และผู้ป่วยส่งต่อประมาณ 150 คนต่อวัน ปัจจุบันผู้ป่วยอายุรกรรมที่ถูกส่งต่อมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิด
ความไม่สะดวกกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ป่วยที่ถูกส่งมารับการรักษาต่อ และผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่มาตามนัดปกติ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความสะดวก ลดความแออัดของการบริการและลดระยะเวลารอคอย โรงพยาบาลจึงขอประสานแนวทาง
การส่งผู้ป่วยมารับการรักษาต่อ ดังนี้ :-

  1. ผู้ป่วยอาการไม่หนักของโรงพยาบาลต่างๆ ยกเว้นโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดภาคใต้
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)สามารถส่งต่อมาเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกอายุรกรรม
ในวันราชการก่อนเวลา 12.00 น.
  2. ผู้ป่วยส่งต่อที่มีอาการหนักให้ส่งไปรับการรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อนึ่ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเปิดให้บริการรับปรึกษาสำหรับแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทางโทรศัพท์เหมือนเดิม โดยสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-455000
เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00น.
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th