ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มใบรับรองรายการวัสดุที่ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาล (Update15/08/2557)
- แบบฟอร์มขออนุญาตตรวจศพ (Update24/12/2553)
- แบบฟอร์มขออนุญาตผ่าตัด กรณีผู้ป่วยถูกเลื่อนผ่าตัดจากในเวลาราชการ
  เพื่อ setผ่าตัดนอกเวลาราชการ ( OT สีเหลือง )
- แบบฟอร์มการรักษาโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก (Update 03/02/2553)
- แบบฟอร์มมะเร็งปอด(พิมพ์หน้า-หลัง) (Update 07/07/2553)
- แบบฟอร์มมะเร็งปากมดลูก (Update 03/02/2553)
- แบบฟอร์มการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (Update 03/02/2553)
- แบบฟอร์มมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Update 07/07/2553)
- แบบฟอร์มมะเร็งหลอดอาหาร (Update 03/02/2553)
- แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมรับการรักษาโดยการรับเลือด (Update 15/09/2553)
- แบบฟอร์ม ขอไปรักษาตัว / ฟอกไต / หัตถการ / ทำธุรกรรมนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  (Update 24/09/2553)


 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th