โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยหรือ
ญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ และมีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ จิตใจ
และจิตวิญญาณ (ความเชื่อ/ศรัทธา)
และไร้ที่พึ่ง
•  กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ยากไร้หรือคนยากจน หมายถึง
บุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตตามความ
ต้องการพื้นฐานขั้นต่ำที่ทุกคนใน
สังคมควรได้รับ
  ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนและได้รับ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
     การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติภัยสงครามและผู้ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ
รวมถึงผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1.ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง และแจ้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยหรือญาติ
กำลังเผชิญ
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ” ระบุปัญหาแรกพบ หรือ
แจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วยขณะเยี่ยม
ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3.กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้งงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร . 1020 / 1023 / 1024

4. หนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
( ถ้ามี)

2. หลักประกันสุขภาพ
( หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม
/ บัตรข้าราชการ (ส่วนเกินสิทธิ) ฯลฯ) ( ถ้ามี)
3. หลักฐานประกันชีวิต ( ถ้ามี)
4. ใบแรงงานต่างด้าว (Work permit) ( ถ้ามี)
5. หนังสืออนุญาตเข้าเมืองไทย ( pastsport)
( ถ้ามี)
6. หลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี)

• ชุดสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการทางสังคมที่ผู้ป่วยหรือญาติได้รับบริการ

1. บริการทางการแพทย์ (ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตามความจำเป็นและเหมาะสม)
2. บริการทางสังคม ( ตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของผู้ป่วยและครอบครัว)

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th