โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
•  จัดบริการรถรับ-ส่ง : สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางด้วยตัวเองไม่ได้ มีการบริการรถรับส่งจากอาคารเย็นศิระไป
ห้องฉุกเฉิน( ER ) และสถานที่ฉายแสง โดยว่าจ้างรถตุ๊กตุ๊กและหรือ ใช้รถของโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วย
อาการหนัก (ค่าจ้างรถตุ๊กตุ๊ก 60 บาท/เที่ยว)

•  จัดคูปองอาหารสำหรับผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่มาฉายแสงจะได้รับคูปองรับประทานอาหารมูลค่า 30 บาท / คน
(วันละ 2 มื้อๆ ละ 15 บาท) โดยนำคูปองไปใช้ที่โรงอาหารของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และร้านอาหาร
นำคูปองไปแลกเงินที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

•  ค่าครองชีพหรือค่าพาหนะสำหรับผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส

•  อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องดูดเสมหะ รถเข็นนั่ง ฯลฯ

•  กิจกรรมของงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย

 

- สอนอาชีพง่ายๆเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับผู้ป่วยและญาติ เช่น การทำขนมครก ข้าวเกรียบปากหม้อ
ปาท่องโก๋ ทำดอกไม้ด้วยเกล็ดปลา ฯลฯ

 

 

  - ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้/ด้อยโอกาส (สนับสนุนโดยกองฌาปณกิจ)
 
  - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบริการทางการแพทย์ และชุดสิทธิประโยชน์
 

•  การสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติ โดยอาสาสมัคร

 
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th