โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยที่สูงอายุ
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์และมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์
จิตใจ และจิตวิญญาณ (ความเชื่อ
/ศรัทธา)
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป
  2. ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะ
เลี้ยงดูหรืออยู่กับครอบครัวไม่มี
ความสุข และประสงค์จะขอรับบริการ
ช่วยเหลือ
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
บริเวณชั้น 2 หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1.ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเองและแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยหรือ
ญาติกำลังเผชิญ
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย” ระบุปัญหาแรกพบหรือ
แจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย ขณะเยี่ยม
ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
2. หลักประกันสุขภาพ (หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า/ ประกันสังคม / บัตรข้าราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ) ฯลฯ)
3. หลักฐานประกันชีวิต
4. ใบแรงงานต่างด้าว (Work permit)
5. หนังสืออนุญาตเข้าเมืองไทย ( pastsport)
6. หลักฐานอื่น ๆ

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th