โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์การเข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยที่พิการให้
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
ให้มีทักษะและความรู้นำไปประกอบ
อาชีพมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียน
สมุดคู่มือประจำตัวคนพิการ และมีอายุ
ระหว่าง 14 – 40 ปี
 

2. เป็นคนพิการที่สามารถช่วยเหลือ
ตนองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้น ๆ ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

  3. มีพื้นความรู้ตามประกาศรับสมัคร คนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  4. ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู หรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข และประสงค์จะขอรับ
บริการช่วยเหลือ
   

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง และแจ้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยหรือญาติ
กำลังเผชิญ
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วย
ปรึกษางานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย” ระบุปัญหา
แรกพบ หรือแจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอ
ผู้ป่วย ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์
ที่พบเห็นโทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
 
1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. รูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ
ชัดเจน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุสภาพความพิการให้
ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงหรือติดยาเสพติดให้โทษ
6. สำเนาหลักฐานแสดงวิทยฐานะ พื้นฐานความรู้
หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ
7. สมุดคู่มือประจำตัวคนพิการ
• ขั้นตอนการรับบริการและระยะเวลา    
1. รับสมัคร ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน
ของทุกปี
2. สถานที่ฝึกอาชีพ ตรวจสอบหลักฐาน
3. ดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30
กันยายน ของปีถัดไป
   

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th