โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 

 

บริการนึ่งฆ่าเชื้ออุปกาณ์เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยการนึ่งไอน้ำและอบแก๊สส่วนตัว
อัตราค่าบริการ การฝากนึ่งไอน้ำและอบแก๊ส ดังนี้
การฝากนึ่งไอน้ำและอบแก๊ส
ค่าบริการ
1. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยไอน้ำห่อใหญ่ (ขนาด 12 x 12 x 20 นิ้ว)
60 บาท
2. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยไอน้ำห่อเล็ก (ขนาดเล็กกว่า 12 x 12 x 20นิ้ว)
30 บาท
3. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยแก๊สห่อใหญ่ (ขนาด 10 1/2 x 3 x 20 1/2 นิ้ว)
600 บาท
4. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยแก๊สห่อเล็ก
    (ขนาดเล็กกว่า 10 1/2x 3 x 20 1/2  นิ้ว)
400 บาท
5. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ด้วย Hot Air Oven/cycle
250 บาท
6. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ด้วย Hot Air Oven/cycle ห่อใหญ่
    (ขนาด 5 x 8 3/4 x 1 3/4 นิ้ว)
14 บาท
7. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ด้วย Hot Air Oven/cycle ห่อเล็ก
    (ถุงพลาสติกขนาด4 x 6 นิ้ว)
3 บาท
 

ขั้นตอนการรับบริการ

การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

การนึ่งฆ่าเชื้อแก๊สเอทธิลีนออกไซด์

การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้ง
(Hot Air Oven)
1. วัสดุชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมา
ฝากนึ่งต้องห่อด้วยผ้าสองชั้น
ขนาดของห่อต้องไม่ใหญ่เกิน
12 x 12 x 20 นิ้วโดยแยก
ประเภทเครื่องแก้ว และเครื่อง
สแตนเลส
   
2.

เขียนใบรายการฝากนึ่ง โดยระบุ
ชื่อวัสด ุชุดเครื่องมือแพทย์
วัน-เดือน-ปี และชื่อผู้ฝาก

   
3. ติด Autoclave Tape ที่ของ
ฝากนึ่งทุกชิ้น (เจ้าหน้าที่ของ
งานเวชภัณฑ์กลางติดให้)
   
4. สามารถรับวัสดุชุดเครื่องมือแพทย์
ที่นำมาฝากนึ่งด้วยไอน้ำได้ภายใน
เวลา 1 ชั่วโมง
   
5. จ่ายเงินได้ที่งานเวชภัณฑ์กลางใน
วันที่นำมาฝากนึ่ง
1. วัสดุชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมาฝาก
อบแก๊สทุกชิ้น ต้องแห้ง ไม่มีหยด
น้ำเกาะบรรจุซองView pack หรือ
ถุงพลาสติกที่แก๊สเอทธิลีนออกไซด์
สามารถผ่านเข้า -ออกได้ ระบุ
วัน-เดือน-ปี ที่นำมาอบ
   
2.

เขียนใบรายการฝากอบแก๊ส โดยระบุ
ชื่อวัสดุชุดเครื่องมือแพทย์
วัน-เดือน-ปี และชื่อผู้ฝาก

   
3. เจ้าหน้าที่งานเวชภัณฑ์กลางซิลและ
ติด Ethylene oxide Tape ที่ของ
ทุกชิ้น
   
4. สามารถรับวัสดุชุดเครื่องมือแพทย์ที่
นำมาฝากอบแก๊สได้ภายใน 4 วัน
   
5. จ่ายเงินได้ที่งานเวชภัณฑ์กลาง
ในวันที่มาฝากอบแก๊ส
1. ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อ
Vaselin หรือ Ointment
   
2.

บรรจุหีบห่อโดยถุงพลาสติก
เฉพาะ หรือ บรรจุใน
Tray Stainlessโดยไม่ต้อง
ห้อผ้า

   
3. ติด Sterile Tape โดย
เจ้าหน้าที่ของงานเวชภัณฑ์กลาง
   
4. สามารถรับคืนได้ภายใน
4 ชั่วโมง
   
5. จ่ายเงินได้ที่งานเวชภัณฑ์กลาง
ในวันที่นำมาฝากนึ่ง
 

เวลาเปิดบริการ :
วันราชการ เวลา 07.00น. – 17.00 น.
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30 น. – 15.30 น.
สถานที่ติดต่อ :
งานเวชภัณฑ์กลาง ชั้น Basement โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ 074-451071-74

 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th