โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 

•  ที่พักไทย – พุทธ : ชั้น 1 และชั้น 2 แต่ละชั้นจะมี
ชั้นลอย รวมแล้วสามารถเข้าพักได้ประมาณ 200 คน
และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมที่พักบริเวณด้านหน้า ชั้นที่ 2
สามารถเข้าพักได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 10-15 คน

•  ที่พักไทย – มุสลิม : บริเวณชั้น1 แบ่งเป็น 2 ห้องสามารถเข้าพักได้ประมาณ 50 คน

•  เก็บค่าบริการ 5 บาท/คน/คืน นำรายได้ส่วนนี้ไปใช้สำหรับค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของวัด

•  ผู้มาใช้บริการที่วัด : ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับการฉายแสงอย่างต่อเนื่อง (ทุก 1-2 วัน ช่วงเวลา 1-2
เดือน) และผู้ป่วยทุกคนจะมีญาติ 1-2 คน มาพักที่เดียวกัน นอกจากนั้นจะมีผู้ป่วยอีกกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยนอก ซึ่ง
บ้านอยู่ไกลไม่มีญาติเพื่อขออาศัย / พักพิงได้
 
คณะกรรมการดำเนินงานมี 2 ชุด
 
ชุดที่ 1 คณะกรรมการบริหารกองทุนอาคารเย็นศิระ : จำนวน 24 คน ประกอบด้วย
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการ
- กรรมการอาวุโสจากภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
  สงขลานครินทร์
กรรมการ (จำนวน 21 คน)
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการ
หน้าที่ : บริหารจัดการกองทุนอาคารเย็นศิระ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเงินจากกองทุนให้
สามารถดำเนินงาน / บริหารจัดการได้คล่องตัวขึ้น
 
ชุดที่ 2 คณะกรรมการดำเนินงานอาคารเย็นศิระ : จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
•  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการ
•  กรรมการ :
    - แพทย์รังสีรักษา (ทำหน้าที่ “ ฉายแสง ” ให้กับผู้ป่วยมะเร็งบางชนิด)
    - หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ / รักษาความปลอดภัย
    - ผู้แทนอาสาสมัคร
    - หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ : ประสานงาน ดูแล ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบริหารอาคารเย็นศิระให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นที่พึ่งพิงของผู้เข้าพักอาศัยได้อย่างดีโดยประสานงานกับเจ้าอาวาส /
รองเจ้าอาวาส / ผู้แทน วัดโคกนาว และนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนอาคารเย็นศิระ

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th