โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตร
ที่ 27 ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชมีเนื้อที่ประมาณ
120,000 ตารางเมตร และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า
"โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
" SONGKLANAGARIND HOSPITAL"


โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ
4 ประการ คือ
•  เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์
    พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
•  เพื่อให้บริการด้านรักษาพยาบาล การบำบัดโรค
    และการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้
•  เพื่อให้บริการตรวจพิเศษและตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่
    โรงพยาบาลใกล้เคียง
•  เพื่อใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าและวิจัยอันที่จะนำไปแก้ปัญหา
   สาธารณสุขของภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ(โรคยากและซับซ้อน)
สำหรับประชากรใน 14 จังหวัดภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด853 เตียง
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป สูตินรีเวช
ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ตา หูคอจมูก จิตเวช นอกจาก
นี้ยังให้บริการคลินิกระงับปวดและฝังเข็ม รังสีรักษาและผ่าตัด
แบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
หัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัย
ของบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ

 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้กลไกการส่งมอบบริการต่างๆให้กับผู้รับบริการทางการแพทย์ผ่านแผนก
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ในลักษณะทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่วประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล
เภสัชกร ทันตแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้สามารถประสานบริการในการให้บริการผู้ป่วยได้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 8 หลัง อาคารทุกหลังเชื่อมต่อกัน
เพื่อรองรับภารกิจหลักของโรงพยาบาล ด้านผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและฉุกเฉินมีห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วย
ศูนย์ความเป็นเลิศ และแผนกตรวจวินิจฉัยโรค

 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th