โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการช่วยเหลือผู้รับ
บริการ และผู้ให้บริการ สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้รับบริการ : ผู้ป่วยหรือญาติ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษา
พยาบาล
  2. ผู้ให้บริการ : บุคลากรทาง
การแพทย์ที่ได้รับความเสียหาย
จากการให้บริการผู้ป่วยที่สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

     
• การเข้าถึงบริการ   •  เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

ผู้รับบริการ

1. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง ณ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ชั้น 2 ตึกสูติศาสตร์ และ
นรีเวชวิทยา
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ” ระบุปัญหาต้องการรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น (ผู้รับบริการ) หรือแจ้งนักสังคม
สงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. เขียนคำร้อง พร้อมยื่นหลักฐานข้างต้น

ผู้ให้บริการ

1. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยเอง ณ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยชั้น 2 ตึกสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา
2. เขียนคำร้อง พร้อมยื่นหลักฐานข้างต้น
 

•  เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

1. เป็นผู้รับบริการที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และได้รับความเสียหาย
2. เป็นความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริการ
3. เป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล
4. ความเสียหายต้องไม่เกิดจาก
    4.1 การดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค

   4.2 เหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพ
          ปกติของโรคอยู่แล้ว
    4.3 การรักษาโรคตามมาตรฐาน
5. ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีความเสียหาย
เกิดขึ้น หรือวันที่ทราบความเสียหาย
6. ไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด
 
ผู้รับบริการ
1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. หลักฐานรับรองสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ชุด
4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ชุด
5. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหาย
(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
ผู้ให้บริการ
หลักฐานของผู้ให้บริการ :
   1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ชุด
   2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
   3. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหาย
(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
   4. ใบรายงานอุบัติการณ์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
หลักฐานของผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
   1. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
   2. หลักฐานรับรองสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ชุด

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th