โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยหรือญาติ หรือ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยให้ความรู้
ความเข้าใจ ประสานงาน การให้
บริการสาธารณสุข ตามแผนการ
รักษาพยาบาลของแพทย์ หรือการ
บริการตามชุดสิทธิประโยชน์
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ขึ้นทะเบียนที่หน่วยปฐมภูมิ
(Primary Care Unit : PCU)
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  2. ผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ที่ขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลอื่น และได้
รับการส่งต่อ(refer) มารับการรักษา
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

เวลา 12.30 น. – 16.30 น

สถานที่ หน่วยเก็บเงินผู้ป่วยใน ช่องหมายเลข 40
บริเวณชั้น 1 ข้างห้องจ่ายยา

เวลา 16.30 น. – 07.30 น.

สถานที่ ห้องเก็บเงินบริเวณข้างห้องตรวจฉุกเฉิน
โทรศัพท์ 074 – 451019 ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
นอกเวลาราชการ

     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. ผู้ป่วยใหม่ ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย ณ งานเวชระเบียน บริเวณชั้น 1 หน้าโรงพยาบาล
2. ผู้ป่วยเก่า ยื่นบัตรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ณ ห้องตรวจ หรือหน่วยบริการที่แพทย์นัด
3. พบแพทย์ เพื่อรับการรักษาพยาบาล ณ ห้องตรวจ
หรือหน่วยบริการ

4. ติดต่อ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย เพื่อรับบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หรือนอกเหนือชุดสิทธิประโยชน์ กรณีแพทย์ให้
ความเห็นจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล

5. ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ หน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ให้ติดต่อหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ทุกครั้ง ที่มารับการตรวจรักษาพยาบาล
 

1.หนังสือรับรองสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ผ่านการรับรอง
สิทธิจากเจ้าหน้าที่การเงิน)

2. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
3. ใบรับรองของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาพวิชา (QA) กรณีแพทย์สั่งใช้ยานอกบัญชชี
ยาหลักแห่งชาติ
4. แบบฟอร์มการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
หรือการรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th