โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 

ปรัชญาชี้นำ (guiding principle) อันได้แก
  "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง               
  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง
  ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"
 
วิสัยทัศน์
  คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์
(DEDICATED & EXCELLENT MEDICAL SCHOOL FOR MANKIND)

พันธกิจ
  1. ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
2. ให้บริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศจนถึงระดับเหนือกว่าตติยภูมิด้วยจิตวิญญาณ โดยคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ บนพื้นฐานวัฒนธรรมการวิจัยและนวัตกรรม
4. ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

ค่านิยม
  ค่านิยมหลัก (Core Values): MED PSU
M = Mankind ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์
E = Excellence มาตรฐานสูงสุดเพื่อทุกชีวิต
D = Dedication อุทิศตนเพื่องาน
P = Professionalism เชี่ยวชาญมีจรรยาบรรณ
S = Social Responsibility สร้างสรรค์เพื่อสังคม
U = Unity ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว
   
นโยบายด้านการจัดระบบการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  1. โรงพยาบาลจะจัดการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่ผู้ป่วยพึงได้รับ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับ
การเรียนรู้ การวิจัย การฝึกอบรมและหล่อหลอมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ให้มี ลักษณะของแพทย์ที่พึงประสงค์
   
  2. โรงพยาบาลจะให้การรองรับสิทธิของผู้ป่วย และจัดระบบบริการให้สอดคล้องตามประกาศของสภาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
   
  3. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการประกันและพัฒนาคุณภาพงานบริการรักษาพยาบาลในทุก ๆ มิติอย่างต่อเนื่องตลอดจน ให้มีการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก
   
  4. โรงพยาบาลจะจัดระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมุ่งเน้น :-
    4.1 การทำงานเป็นทีมที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ (People focus) ทั้งทีมภายในและทีมภายนอก โรงพยาบาล
    4.2 มีมาตรฐานในการทำงาน และการกำหนดแนวทางการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม (Clinical Practice Guideline)   
   4.3 กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (role and responsibility) ของบุคลากร ให้เกียรติและ เคารพบทบาทของผู้ร่วมงานแต่ละระดับ
   4.4 มีการสื่อสารที่ดีภายในทีมรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับทราบข้อมูล แผนและความก้าวหน้า ในการรักษา และมีส่วนร่วมตัดสินใจในการรักษาพยาบาล
   
  5. การบันทึกและจัดระบบเวชระเบียนที่ถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน และสื่อสารเรียนรู้ได้ ถือเป็นหน้าที่สำคัญของทีม รักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลต้องจัดระบบอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน ทั้งด้านการรักษา พยาบาล การศึกษาแพทย์ และการวิจัย
   
  6. โรงพยาบาลจะให้การรักษาผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ โดยมีมาตรฐานการรักษาพยาบาล (Basic medical need ) ที่ดี ดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (Cost containment ) และถือเป็นหน้าที่ต้องดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยรายได้น้อยหรือด้อยสิทธิอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
   
  7. โรงพยาบาลกำหนดค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับต้นทุนที่โรงพยาบาลแบกรับภาระ โดยหักส่วนที่รัฐจัดสรร งบประมาณสนับสนุน เพื่อความเป็นธรรม (Horizontal equity) กับผู้ป่วยและกองทุนต่าง ๆ
   
  8. โรงพยาบาลจะจัดหาและอำนวยความสะดวก ให้มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี และทรัพยากรที่มีราคาแพงอย่าง คุ้มค่า เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับความจำเป็นทางหลักวิชาการแพทย์ และจัดให้มีการทบทวนการใช้ทรัพยากร เหล่านี้ (Utilization review ) เพื่อติดตามประเมินผลประโยชน์ ประสิทธิภาพและความพอเพียง
   
  9. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการดูแลการใช้ยาตามความจำเป็นและเหมาะสม คัดเลือกยาโดยพิจารณาจากหลักฐานทาง วิชาการ และประกันคุณภาพรายการยา ที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล
   
  10. โรงพยาบาลถือเป็นหน้าที่ในการสื่อสาร และทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยร่วมกัน และช่วยกันยกระดับศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่
   
  11. โรงพยาบาลจะรับฟังความเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์และคำร้องเรียนจากผู้ป่วย ชุมชน และสังคม เพื่อนำมา ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขการทำงานและชี้แจงผู้ร้องเรียน ความผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลถือ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของโรงพยาบาลและทีมรักษาพยาบาล
   
  12. โรงพยาบาล มีหน้าที่จัดให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์แก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสังคม ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมให้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเป็นแบบอย่าง ที่ดีของสถานบริการสุขภาพ
   
  13. โรงพยาบาล มีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง การจัดการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชา และโรงพยาบาล เพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี และปลอดภัยของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการรักษาพยาบาล จะเป็นความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์
   
  14. ในฐานะโรงเรียนแพทย์ที่จะต้องพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี โรงพยาบาลจะจัดกลไกที่ เหมาะสม ระดมทุน สรรหา เลือกนำมาใช้โดยคำนึงถึงพลวัต ติดตามประเมินผล พัฒนาวิธีการใช้งานฝึกอบรม ต่อแพทย์รุ่นใหม่ รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง และสังคมวิชาการ (งานวิจัย) เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่หรือขยาย ประโยชน์
   
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th