โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
 

•  พ.ศ. 2546 ได้รับคะแนนการประเมินรายงานการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ
2546 ในช่วงที่ 2
•  พ.ศ.2549 ได้รับคะแนนการประเมินรายงานการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ
2548 ในช่วงที่ 2

  •  โครงการพฒนาวิทยากรที่ปรึกษาด้าน TQA แบบเจาะลึก (Indepth TQA Consultant
Development Program )
  •  โครงการวิจัยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice)
  •  ผลการสำรวจความคิดเห็น ความรู้สึกต่อการดำเนินงานด้านต่างๆและการติดตามประสิทธิภาพของระบบ
งานตามแนวทาง TQA
  องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค หัวข้อ " Lean : เครื่องมือเพื่อความเป็นเลิศของกระบวนการ "
  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คว้ารางวัลTQC
 
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th