โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ จัดคนไร้ที่พึ่งเข้าสถานสงเคราะห์

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคนไร้ที่พึ่งทั้งหญิง
และชายในสถานสงเคราะห์ตาม
เหมาะสม
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  คนเร่ร่อน ขอทาน ไร้ที่พึ่ง ไม่มีผู้อุปการะ และไม่มีที่อยู่อาศัย
ทั้งหญิงและชาย
   
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
บริเวณชั้น 2 หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
     
• การเข้าถึงบริการ   • การให้บริการ / ให้การช่วยเหลือ
1.ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง ณ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยชั้น 2 ตึกสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย” ระบุปัญหาแรกพบหรือ
แจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย ขณะเยี่ยม
ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
4. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
• เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านหรือ
หลักฐานอื่นใดที่ส่วนราชการออกให้ (ถ้ามี)
 
1. ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีไม่มี
สิทธิบัตรใด ๆ
2. ได้รับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค
ตามความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย
3. ได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพประจำวัน
(ชั่วคราว)
4. ขอรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ๙ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้าอยู่อาศัย ณ สถานสงเคราะห์
5. ขณะเข้าพักอาศัย ณ สถานสงเคราะห์ได้รับการ
ช่วยเหลือตามการบริการของสถานสงเคราะห์ (ได้รับ
บริการด้านปัจจัย 4 / การรักษาพยาบาลและอนามัย/
ด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา / ด้านนันทนาการ /
ศาสนา/ การปรับสภาพและฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม/ พักได้ไม่เกิน 3 เดือน ฯลฯ)

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th