โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ คนพิการเข้าสถานสงเคราะห์

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการประสานงานให้
คนพิการที่แพทย์สิ้นสุดการรักษา
พยาบาลเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์
ตามความเหมาะสม
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. เด็กพิการที่มีอายุ 0-18 ปี หรือ
คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ต้องมีความจำเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่งหลายอย่าง
    2.1ฐานะครอบครัวยากจน
    2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย
    2.3 ไม่มีผู้อุปการะ
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง และแจ้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยหรือญาติกำลัง
เผชิญ
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน“ ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ” ระบุปัญหาแรกพบหรือ
แจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
 

1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อ พร้อม
สำเนา (ถ้ามี)
3. บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ หรือ
สูติบัตร พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
4. สมุดคู่มือประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์
6. หลักประกันสุขภาพ (ถ้ามี)
7. หลักฐานอื่น ที่ส่วนราชการออกให้ (ถ้ามี)

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th