โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการผู้ป่วยประกันสังคม

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการตามสิทธิการรับ
บริการทางการแพทย์ในกรณีที่
ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
(กองทุนประกันสังคม)และเจ็บป่วย
ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
(กองทุนทดแทน) โดยให้บริการ
ตามแผนการรักษาของแพทย์ หรือ
บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ของ
ผู้ประกันตน
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้ประกันตน ที่เลือกหน่วยบริการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ์
  2. ผู้ประกันตน ที่เลือกบริการ
โรงพยาบาลอื่น และได้รับการ
ส่งต่อ (refer) มารับการรักษา
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
บริเวณชั้น 2 หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
เวลา 12.30 น. – 16.30 น
สถานที่ หน่วยเก็บเงินผู้ป่วยใน ช่องหมายเลข 40
บริเวณชั้น 1 ข้างห้องจ่ายยา
เวลา 16.30 น. – 07.30 น.
สถานที่ ห้องเก็บเงินบริเวณข้างห้องตรวจฉุกเฉิน
โทรศัพท์ 074 – 451019 ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
นอกเวลาราชการ
     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. ผู้ประกันตนทุกราย ยื่นบัตรประจำตัวผู้ประกันตน
ณ งานเวชระเบียน บริเวณชั้น 1 หน้าโรงพยาบาลฯ
และรับแบบฟอร์ม ปกส.มอ. 1 (19 โรค)
2. พบแพทย์ เพื่อรับการรักษาพยาบาล ณ ห้องตรวจหรือหน่วยบริการ และแพทย์ให้
ความเห็นตามแบบฟอร์ม
3. ติดต่อ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย เพื่อรับบริการตาม
แผนการรักษาพยาบาลของแพทย์หรือตามชุด
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
 
1. บัตรประจำตัวผู้ประกันตน
2. แบบฟอร์ม ปกส.มอ. 1 ( 1 9 โรค )
3. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th