โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ บ้านพักเด็กและครอบครัว (บ้านพักฉุกเฉิน)

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการประสานงานการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
กรณีแพทย์ ประเมินแล้วไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือหลังแพทย์จำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล ไม่มีที่พักอาศัย หรือไม่สามารถกลับเข้าไปพักกับครอบครัวได้
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อมีที่พักอาศัย
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
บริเวณชั้น 2 หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
     
• การเข้าถึงบริการ   • การให้บริการ / ให้การช่วยเหลือ
1.ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเองและแจ้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยหรือญาติ
กำลังเผชิญ
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย” ระบุปัญหาแรกพบหรือ
แจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย ขณะเยี่ยม
ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
 
• เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. ใบส่งผู้ป่วยปรึกษางานสังคมสงเคราะห์ จากหน่วยงานแรกรับหรือพบปัญหา
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
หรือหลักฐานประจำตัวอื่นที่ส่วนราชการออกให้
(ถ้ามี)
 
1. ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีไม่มี
สิทธิบัตรใด ๆ
2. ได้รับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค ตาม
ความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย
3. ได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพประจำวัน (ชั่วคราว)
4. ดำเนินการหาครอบครัวและหลักฐานที่เป็น
ประโยชน์กับผู้ป่วย ตอลดจน ส่งกลับคืนครอบครัว
/ ภูมิลำเนา หรือส่งต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม
5. ขณะเข้าพักอาศัย ณ บ้านพักฉุกเฉิน ได้รับการ
ช่วยเหลือตามการบริการของสถานสงเคราะห์ (ได้รับ
บริการด้านปัจจัย4 / การรักษาพยาบาลและอนามัย /
ด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา / ด้านนันทนาการ/
ศาสนา / การปรับสภาพและฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม / พักได้ไม่เกิน 3 เดือน
ฯลฯ)

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th