โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ การรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้ไร้ที่พึ่ง

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการหมุนเวียนสิ่งของ
บริจาคสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
รวมถึงผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และมีความ
เดือดร้อน
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
  2. ผู้ที่แพทย์มีความเห็นว่าจำเป็น
ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
และมีความเดือดร้อน

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก
ช่องหมายเลข 11 หรือ 12
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

     
• การเข้าถึงบริการ   • เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง ณ งานสิทธิ
ประโยชน์ผู้ป่วยชั้น 2 ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย”ระบุปัญหาต้องการรับวัสดุ
อุปกรณ์บริจาค หรือแจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำ
หอผู้ป่วย ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้งงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร . 1020 / 1023 / 1024
 

1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2. ใบส่งผู้ป่วยปรึกษางานสังคมสงเคราะห์ (ถ้ามี)
3. เขียนคำร้อง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
(จัดไว้ ณ หน่วยบริการ)
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th