โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนา

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
ได้ยากที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และต้องการกลับภูมิลำเนา
   
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก /
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
     
• การเข้าถึงบริการ   • การให้บริการ / ให้การช่วยเหลือ
1.ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเองและแจ้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยหรือญาติ
กำลังเผชิญ
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย” ระบุปัญหาแรกพบหรือ
แจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย ขณะเยี่ยม
ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
 
• เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของ
ผู้ปกครองและเด็ก พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
3. ใบรับรองแพทย์ของเด็ก หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)
 
1. ช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
     1.1 การเดินทางโดยรถไฟ ค่าโดยสาร
           รถไฟชั้น 3รวมค่าธรรมเนียมที่การรถไฟ
           เรียกเก็บตามจริง
     1.2 การเดินทางโดยรถโดยสาร ค่าโดยสาร
           รถธรรมดา รถพัดลม หรือรถปรับอากาศ
           ชั้น 2 (รถ 99)
     1.3 ค่าต่อรถจากสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งถึง
           บ้านพัก ตามความเหมาะสมและจำเป็น
2. ช่วยเหลือค่าอาหารระหว่างเดินทาง
3. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น
ขาดนมสำหรับเด็ก รองเท้าแตะ ฯลฯ
4. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์  
5. ส่งเข้าบ้านพักชั่วคราวเพื่อวิเคราะห์การให้
ความช่วยเหลือ

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th