โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 


  เด็ก   |  ตา  |  อายุรกรรม  |  อายุรกรรม & ศูนย์โรคหัวใจ  |  หู คอ จมูก  |  สูติ-นรีเวช  |  กระดูกและข้อ  | ศัลยกรรมห้องพิเศษ แผนกเด็ก

  ประเภท

ค่าห้อง
ราคาเต็ม

ค่าอาหาร ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ เงินสด
1. ห้องปรับอากาศทั่วไป
(17 ห้อง)
1,800 300 600 1,100 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
2,100
2. ห้องชุดพิเศษเด็ก
(2 ห้อง)
2,500 300 600 1,800 2,800
   
หมายเหตุ --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

 
ห้องปรับอากาศทั่วไป   ห้องชุดพิเศษเด็กห้องพิเศษ แผนกตา

ประเภท ค่าห้อง ราคาเต็ม ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1.  หอผู้ป่วยพิเศษตา
     5  ห้อง
1,250 300 600 550 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,150 1,550
2. พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 1,800 300   600 1,100 1,700 2,100
3. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
600
600
 
3,200
3,700
 
3,800
4,300
 
4,200
4,700
หมายเหตุ : ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 400 บาท
  ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน  ระบุให้วันละ 500 บาท

  --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่
 
หอผู้ป่วยพิเศษตา   พิเศษเฉลิมพระบารมี 7
 
   

พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
ห้องพิเศษ แผนกอายุรกรรม

ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. พิเศษเฉลิมพระบารมี 9-10  
และอายุรกรรมชาย 2  
1,800 300 600 1,100 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,750 2,100
2. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก  (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
600
600
 
3,200
3,700
จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
 
3,850
4,350
 
4,200
4,700
หมายเหตุ : ผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไปจองได้เฉพาะ ฉบ.9-10 เท่านั้น ผู้ป่วยจะจองราคาอื่นต้องให้
อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ มีคำสั่งอนุญาตเป็นราย ๆ ไป

  : ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 400 บาท
ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน ระบุให้วันละ 500 บาท

  --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่
 
 
อายุรกรรมชาย 2   พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 -10
 
   

พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
ห้องพิเศษ แผนกอายุรกรรม & ศูนย์โรคหัวใจ

ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. พิเศษเฉลิมพระบารมี 9-10  
และอายุรกรรมชาย 2  
1,800 300 600 1,100 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,700 2,100
2. พิเศษเฉลิมพระบารมี 11
   2.1 ห้องพิเศษปรับอากาศ

   2.2 ห้องชุดมี 4 ห้อง
        - V.1
        - V.2 และ V.3
        - V.4

2,8004,300
3,200
3,800

400400
400
400
600600
600
600
2,2003,700
2,600
3,200
จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
2,8004,300
3,200
3,800
3,2004,700
3,600
4,200
3. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก  (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
600
600
 
3,200
3,700
จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
3,800
4,300
4,200
4,700
หมายเหตุ : ผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไปจองได้เฉพาะ ฉบ.9-10 เท่านั้น ผู้ป่วยจะจองราคาอื่นต้องให้
อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ มีคำสั่งอนุญาตเป็นราย ๆ ไป

  : ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 400 บาท
ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน ระบุให้วันละ 500 บาท

  --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

 
อายุรกรรมชาย 2   พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 -10
 
   
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11
(ห้องพิเศษปรับอากาศ)

  พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 (ห้องชุด V.1)
 
   

พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 (ห้องชุด V.2 และ V.3)

 
   

พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 (ห้องชุด V.4)

 
   

พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
ห้องพิเศษ แผนกหู คอ จมูก

ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. หอผู้ป่วยพิเศษหู คอ จมูก
   (6 ห้อง)
1,250 300   600 550 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,150 1,550
2. พิเศษเฉลิมพระบารมี 7
   และ 9
1,800 300 600 1,100 1,700 2,100
3. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก  (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
600
600
 
3,200
3,700
 
3,800
4,300
 
4,200
4,700
 
หมายเหตุ : ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 400 บาท
  ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน  ระบุให้วันละ 500 บาท

  --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

 
 
หอผู้ป่วยพิเศษหู คอ จมูก   พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 - 9
 
   

พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
ห้องพิเศษ แผนกสูติ – นรีเวช

 ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
 ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช
     (เฉลิมพระบารมี11)
     (11 ห้อง)
 
1,250
 
300
 
600
 
550
จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,150 1,550
2. ห้องพิเศษรัตนชีวรักษ์ 8
    (18 ห้อง)
 
2,800
 
300
 
600
 
2,100
2,700 3,100
3. ห้องชุดรัตนชีวรักษ์ 8
   - ห้องVIP 19-20
      (2 ห้อง)
 

4,900
 

300
 

600
 

4,200
 

4,800
 

5,200
4. ห้องพิเศษเฉลิมพระบารมี12
    - ห้องชุดเล็ก (1 ห้อง )

3,800

400

600

3,200

3,800

4,200
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง ) 4,300 400 600 3,700 4,300 4,700
5. ห้องพิเศษเฉลิมพระบารมี11 1,800 300 600 1,100
1,700 2,100
หมายเหตุ :
  : ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 400 บาท
  ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน ระบุให้วันละ 500 บาท


  --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

 
 
ห้องพิเศษรัตนชีวรักษ์ 8
 
   
ห้องชุดรัตนชีวรักษ์ 8 (ห้องVIP 19-20)
 
 ห้องพิเศษ แผนกกระดูกและข้อ

ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
 ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1.  - ห้องปรับอากาศกระดูกหญิง
      (6 ห้อง)
    - ห้องปรับอากาศกระดูกชาย
      (6 ห้อง)
1,800 300 600 1,100 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,700 2,100
2. ห้องชุดกระดูกชาย
    (2 ห้อง)
2,800 300 600 2,100 2,700 3,100

หมายเหตุ : ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 400 บาท
  ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน  ระบุให้วันละ 500 บาท

  --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

 
 
ห้องปรับอากาศกระดูก
หญิง - ชาย
  ห้องชุดกระดูกชายห้องพิเศษ แผนกศัลยกรรม

ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. พิเศษเฉลิมพระบารมี 7,8,9
    และ อช.2 (6 ห้อง)
1,800 300 600 1,100 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,700 2,100
2. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก     (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่    (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
600
600
 
3,200
3,700
 
3,800
4,300
 
4,200
4,700

หมายเหตุ : ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 400 บาท
  ยกเว้น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน  ระบุให้วันละ 500 บาท

  --> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

 
 
อายุรกรรมชาย 2   พิเศษเฉลิมพระบารมี 7, 8, 9
 
   

พิเศษเฉลิมพระบารมี 12

 
แนวปฏิบัติการจ่ายห้องพิเศษ
 
1. ศูนย์จองฯ จะจ่ายคิวห้องพิเศษเรียงตามลำดับวัน – เวลา ที่จองห้องพิเศษ ดังนั้นคิวของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทุกวันโดยระบบคอมพิวเตอร์

2. ท่านต้องยืนยันการใช้ห้อง  8.00 - 10.00 น. ของวันที่ต้องการห้อง โดยทางโทรศัพท์
เบอร์ 074-451034 หรือติดต่อด้วยตนเอง หากพ้นเวลาที่กำหนดทางโรงพยาบาลมีสิทธิ์ที่
จะจ่ายห้อง พิเศษให้แก่ผู้จองคิวถัดไป
3. ศูนย์จองฯ  จะทราบจำนวนห้องว่างจากหอผู้ป่วยประมาณ 11.00 น. ของ
แต่ละวัน ดังนั้น ศูนย์จองฯ    สามารถแจ้งผลการจองให้ท่านทราบได้หลัง
เวลา 11.00 น.  ของวันที่ต้องการห้องเท่านั้น
4. ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) หากต้องการห้องพิเศษ
ท่านต้องสละสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และรับผิดชอบค่ารักษา / ค่าห้อง / ค่าอาหารเองทั้งหมด
5. โรงพยาบาลจะจัดให้มีคิวห้องพิเศษสำรองแก่ บุคลากร/ญาติสายตรงของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ /
มหาวิทยาลัย / ผู้มีอุปการะคุณ / แพทย์ศิษย์เก่า ม.อ.(เฉพาะเจ้าตัว) ทุกวัน วันละ 1 ห้อง ของ
หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 7-10
6. สำหรับผู้รับบริการห้องชุดใหญ่หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 12  ที่อยู่ครบ 3 วัน  และหากประสงค์
จะย้ายไปห้องราคาถูกกว่า  มีสิทธิได้ย้ายเป็นคิวที่  2  รองจากคิวเจ้าหน้าที่และญาติสายตรงคณะแพทย์ฯ
มหาวิทยาลัย   (ยกเว้นผู้ป่วยแผนก อายุรกรรม)
   
 
ดาวน์โหลด: ฟอร์มใบลดหย่อนส่วนเกินสิทธิ์

   
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th