โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดำเนินงานภายใต้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีผู้นำสูงสุดคือ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
การกำหนดนโยบาย ทิศทางของโรงพยาบาล
จะมาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริหารงาน
 
 
มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งประกอบ
ด้วยตัวแทนของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กำกับนโยบาย
ผลการประชุมและข้อสรุปต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ
ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลต้องนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน

แผนภูมิโครงสร้างสายบริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th