โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
1.มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 

 

 
2.ฝ่ายบริการพยาบาล
 

ฝ่ายบริการพยาบาล เป็นองค์การที่มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือ สนับสนุน ให้เกิดพันธกิจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบริการ ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย และด้าน ชี้นำสังคม ในการดำเนินงานทางการพยาบาล ใช้หลักกระบวนการพยาบาล เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อวางแผนการดูแล ให้กับผู้รับบริการ/ครอบครัว

 
3.งานธุรการ
 

1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลต่างๆ
2. สนับสนุนภารกิจของผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ในการบริการรักษาพยาบาล
3. สนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้บริการเรื่องต่างๆที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ

 
4. งานเงินรายได้
 

1. จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล เร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบและเบิกจ่าย
2. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย ให้คำปรึกษา แนะนำ การเบิกจ่าย การใช้สิทธิทางการเงินในการรักษาพยาบาล

 
5. งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
 

1. บริการผู้ป่วย/ด้อยโอกาส หรือ ผู้ป่วยที่ไม่ผ่านระบบส่งต่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
     ทางการแพทย์
2. บริการ “ ศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ ”
3. บริการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทางสังคม

 
6. หน่วยควบคุมการติดเชื้อ
 

1. ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. บริการข้อมูล การศึกษา การวิจัยโรคติดเชื้อต่างๆ
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อทั้ง ในผู้ป่วยและบุคลากรดำเนิน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีการพัฒนามาตรฐานด้านการติดเชื้อเทียบเท่าระดับสากล
เป็นศูนย์ กลางเผยแพร่ความรู้ทางด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โดย บริการข้อมูลทางวิชาการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน

 
7. งานแม่บ้าน
 

1.ให้บริการทำความสะอาด
2. ผลิตเครื่องใช้ที่ทำด้วยผ้าทุกชนิด
3. จัดที่พักแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
4. ซ่อมอุปกรณ์ เก้าอี้ หุ้มเบาะ

 

8. งานผู้รับบริการสัมพันธ์

 

1. บริการติดต่อ-สอบถาม รายชื่อและบุคลากร
2. ต้อนรับ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ ข้อมูล ข่าวสาร สถานที่ แก่ผู้ป่วยและญาติ ทั้งที่มาติดต่อ
    ด้วยตนเองและทางโทรศัพท์
3. ศูนย์ติดต่อประสานทางโทรศัพท์ และประกาศข้อความเสียงตามสาย เช่น ตามแพทย์ บุคลากรภายใน
    และบุคลากร ภายนอก
4. รับเรื่อง ติดตาม ประสาน แก้ไขปัญหาการร้องเรียน ทั้งจากภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
5. อื่นๆ เช่น ประสานงาน รับ-ส่งต่อผู้ป่วย, บริการ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริการ, ดูแลระบบโทรทัศน์
    วงจรปิด,ศูนย์ประสานงานกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น

 

9. หน่วยขนย้ายผู่ป่วย

 

1. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. อื่นๆ เช่น สนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาต่างๆ ในการขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอน,
    จัดหาบำรุงรักษาอำนวยความสะดวกในการใช้รถเปลทุกชนิด

 
10. งานเวชระเบียน
 

1. จัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูลการรักษา
2. บริการรับ-ส่งแฟ้มประวัติผู้ป่วย
3. บริการข้อมูลทางการแพทย์แก่บุคคล/หน่วยงานที่จำเป็น
4. ตรวจสอบผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ(โรคเรื้อรัง)
5. อื่นๆ เช่น บริการจองคิวตรวจล่วงหน้า คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น

 
11. งานโภชนาการ
 

1. จัดเตรียม อาหารแก่ผู้ป่วย
2. บริการอาหารจัดเลี้ยง
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโภชนาการ
4. อื่นๆ เช่น สนับสนุนการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานด้านโภชนาการ เป็นต้น

 
12. หน่วยจ่ายผ้ากลาง
 

1. บริการด้านซัก อบ รีด เสื้อผ้าทุกชนิดแก่ผู้ป่วย
2. บริการรับ-ส่ง ผ้าแก่หอผู้ป่วย

 
13. งานเวชภัณฑ์กลาง
 

1. บริการจัดเตรียม รับ-ส่ง ทำความสะอาด วัสดุและชุดเครื่องมือแพทย์
2. สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. อื่นๆ เช่น เป็นแบบอย่างในการศึกษาดูงานการจัดเตรียมชุดเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศ

 
14. งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
 

1. ออกแบบ ติดตั้ง ประบปรุง ควบคุมการก่อสร้างระบบต่างๆ ดังนี้
   1.1 ระบบไฟฟ้า
   1.2 ระบบปรับอากาศ
   1.3 ระบบประปาสุขาภิบาล
   1.4 ระบบไอน้ำและน้ำร้อน
   1.5 ระบบสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
   1.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ พัสดุ ในความรับผิดชอบ
3. ซ่อมสาธารณูปโภค

 
15. ศูนย์โรคหัวใจ
 

บริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 
16. หน่วยสุขศึกษา
 

บริการ เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

 
17. ศูนย์คุณภาพ
 

1. รวบรวม ติดตามข้อมูลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2. การรับรองคุณภาพ การตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 

18. ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์

 

1. บริการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
2. ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องมือแพทย์

 
19. หน่วย Palliative care
 

1. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 
20. ฝ่ายเภสัชกรรม
 

1. ให้บริการด้านเภสัชกรรมบริการ โดยให้บริการจัด จ่ายยาและตรวจสอบยาก่อนจ่ายตลอดจนรวม
     ถึงการให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการด้านเภสัชภัณฑ์และเภสัชสนเทศ ได้แก่ การจัดซื้อจัดหา การควบคุมคงคลัง สำรองยา
     และการให้บริการเภสัชสนเทศ
3. ให้บริการด้านเภสัชกรรมการผลิต ได้แก่ การผลิตยาเพื่อบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น ยาฆ่าเชื้อ
     ยาเตรียมทั่วไป ยาปราศจากเชื้อ การเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น TPN
     และยาต้านมะเร็ง
4. ร่วมทีมดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ เช่น กลุ่มผู้ป่วยเด็ก   ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วย
    ที่ใช้ยา antiretroviral และ warfarin เป็นต้น

 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th