โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ โครงการรับสมัครผู้ประกันตนร่วมรับยาต้านไวรัสเอดส์

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการผู้ประกันตน ได้รับ
ยาต้านไวรัสเอดส์ และรับบริการอื่นๆ
ตามชุดสิทธิประโยชน์
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้ประกันตนซึ่งได้รับสิทธิบริการ
ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมพ.ศ. 2533
  2. ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ เป็นสถานพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิ
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก
ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

     
• การเข้าถึงบริการ   •  เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1.ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง ณ งานสิทธิ
ประโยชน์ผู้ป่วย ชั้น 2 ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย” ระบุปัญหาต้องการสมัคร
ร่วมโครงการรับยาต้านไวรัสเอดส์ หรือแจ้งนักสังคม
สงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3.กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้งงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร . 1020 / 1023 / 1024
 
1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาล
กำหนด จำนวน 3 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวผู้ประกันตน พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ชุด
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ชุด

4. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th