โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ การทำสัญญารับสภาพหนี้

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วย และ
ญาติที่มีเศรษฐานะดีแต่เตรียมเงินไม่
เพียงต่ออัตราการเรียกเก็บเงินของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ วันที่
มารับบริการ
•  กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้ป่วยหรือญาติที่มีเศรษฐานะดี
  2. ผู้ป่วยที่มีสิทธิราชการ แต่จัดเตรียม
เงินไม่เพียงพอต่ออัตราที่โรงพยาบาล
เรียกเก็บ
  3. ผู้ป่วยหรือญาติที่ไม่สามารถหมุน
เวียนเงินได้ทันสำหรับการรักษา
พยาบาลต่อเนื่อง(ล้างไต)
 

•  วัน / เวลา / สถานที่

     
วันจันทร์ - วันศุกร์
ผู้ป่วยนอก
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022
ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่พักกลางวัน)
สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน
ตึกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2
หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน
เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

สถานที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยนอก ช่องหมายเลข 11 หรือ 12 บริเวณชั้น 1
(ตรงข้ามห้องจ่ายยา) โทรศัพท์ 074-451022

     
• การเข้าถึงบริการ   • หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยสิทธิ
ประโยชน์ ผู้ป่วยนอก หรือหน่วยสิทธิประโยชน์
ผู้ป่วยใน
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย”ระบุปัญหาต้องการทำสัญญา
รับสภาพหนี้ หรือแจ้งนักสังคมสงเคราะห์ ประจำหอ
ผู้ป่วย ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
 

1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัว
อื่น ๆ ที่ส่วนราชการออกให้ หรือทะเบียนบ้านพร้อม
สำเนา จำนวน 1 ชุด

 

 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th