โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
บริการสิทธิประโยชน์ ฌาปนกิจสงเคราะห์

 

•  วัตถุประสงค์
  เป็นการให้บริการจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนา แด่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
 
•  กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยที่ถึงกรรมอย่างสงบ ไทย-พุทธ /
ไทย-มุสลิม / คริสต์ ที่มีความยากไร้
เดือดร้อน หรือญาติไม่สามารถนำร่าง
อันไร้วิญญาณไปประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้
 
• การเข้าถึงบริการ   • เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1.ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อด้วยตนเอหรือแจ้งพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย
2. บุคลากรทางการแพทย์เขียน “ใบส่งผู้ป่วยปรึกษา
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย” ระบุความประสงค์ของผู้ป่วย
หรือญาติหรือแจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจำหอผู้ป่วย
ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
3. กรณีไม่มีญาติ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบเห็น
โทรศัพท์แจ้ง งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 1020 / 1023 / 1024
 

1. บัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือบันทึกลงลายมือชื่อผู้ถึงแก่กรรมหรือญาติ
มอบให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ดำเนินการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ถ้ามี)

 

• สิทธิประโยชน์
1. ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทรื หรือพัก ณ อาคารเย็นศิระ
     1.1 เยี่ยมและให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือตามความจำเป็นผู้ป่วยแต่ละราย
     1.2 ติดตามญาติ เยี่ยมบ้าน สอบถามบุคคลที่รู้จัก ประสานส่วนราชการ และเครือข่าย
     1.3 ให้การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจำวัน เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ
     1.4 จัดทำหลักฐานการมอบศพ โดยให้ผู้ป่วยหรือญาติลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้
            โรงพยาบาลดำเนินการฌาปนกิจหรือจัดทำวิดิโอบันทึกเสียงคำพูด
     1.5 ร่วมกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อใกล้ถึงแก่กรรม
2. เมื่อถึงแก่กรรมอย่างสงบ
     2.1 จัดเตรียมเสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์ สำหรับประกอบพิธีกรรมในแต่ละศาสนา
     2.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย รวมทั้งญาติ (ถ้ามี)
     2.3 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีฌาปนกิจ
     2.4 ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามความเชื่อและศรัทธา
     2.5 พิธีเก็บอัฐิ
 
• เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน/สิ่งของ ได้ที่หน่วยสิทธิประโยชน์ ตึกสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา บริเวณชั้น 2 หน้าลิฟท์ โทรศัพท์ 074-451023, 074-451020
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th