โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
   การขอบริการ
• ติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับใบส่งตัวเข้ารับบริการจากคลินิกส่วนตัว
  ของอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือคลินิกนอกเวลา
  ราชการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  (ยกเว้นผู้ป่วยจากระบบปกติของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์)
• นำใบส่งตัวเข้ารับบริการที่หอผู้ป่วยผ่าตัดระบบพิเศษ (เฉลิมพระบารมี 11)
   ซึ่งให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
   เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
•  ผู้ป่วยประกันชีวิตคู่สัญญาสามารถใช้บริการแฟกซ์เคลมและจ่ายส่วนเกินสิทธิตามกรมธรรม์เองเช่นเดียวกับ
   โรงพยาบาลเอกชนส่วนลูกค้าประกันชีวิตอื่น สำรองจ่าย แล้วใช้ระบบเคลมปกติ ส่วนลูกค้าประกันชีวิตอื่น
   สำรองจ่าย แล้วใช้ระบบเคลมปกติ
•  ผู้ป่วยซึ่งเป็นพนักงานบริษัท องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจคู่สัญญา ใช้บริการได้ตามสิทธิโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
•  ข้าราชการที่มีใบส่งตัว สามารถเบิกได้ตามสิทธิเช่นเดียวกับระบบปกติ โดยเสียส่วนเกินสิทธิและค่าธรรมเนียม
   แพทย์เอง ( เบิกไม่ได้ )
•  ผู้ป่วยทั่วไป เสียค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าบริการตามปกติ
•  รับชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
   เวลาที่ให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น .
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น .
ณ คลินิกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เพื่อความสะดวกท่านสามารถใช้บริการจองตรวจล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่ 1 วัน – 1 เดือน โทรศัพท์ 074-451051-2, 074-451056
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 น. – 16.00 น.
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th