โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
เว็บไซต์ : ไม่มี
เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งกาย และจิตวิญญาณ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ
มากมายจากองค์กรในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และต้นแบบใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระดับประเทศ
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th