โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 

ที่

รางวัล

ปี

วันที่

หมายเหตุ

1

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
ระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
(เป็นแห่งแรกในประเทศไทย)

2544

2547

20 ก.พ.
2547

Re-accreditation

2550

12 มี.ค.
2550

Re-accreditation

2

รางวัลดีเด่นด้านการส่งข้อมูล ( E-claim) ดีเด่น
(Claim Award)
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2547

2548

2549

2550

3

รางวัลจัดระบบงานของหน่วยจ่ายกลาง
ได้อย่างเหมาะสม

2548

15-18
มี.ค.2548

4

รางวัล BUPA CLINICAL EXCELLENCE
AWARD
เรื่อง โครงการพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อ
เวชปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ

2549

รางวัลชนะเลิศ

5

รางวัล BUPA CLINICAL EXCELLENCE
AWARD
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่บ้าน

2550

12 พ.ย.
2550

รองชนะเลิศอันดับ 2

6

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
( Thailand Quality Class)

2550

7

รางวัล 5ส ประเทศไทย SILVER AWARD
จากสมาคมไทย - ญี่ปุ่น

2550

29-30
พ.ย.2550

8

ทีมงานโภชนาการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นโรงครัวมาตรฐาน
ประจำปี 2550

2550

9

รางวัลการทำงานวิชาการนานาชาติ
( Silver Award )
จากองค์กรวิชาการต่างประเทศ
International Union against sexually Transmitted
Infections (IUSTI)

2551

10

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับการคัดเลือก
เป็นสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อผู้พิการ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2551

23 ก.ย.
2551

11

รางวัล Thailand Kaizen Award 2009 (ครั้งที่ 5)

จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
•  Kaizen web vote : ผลงานรถสระผมเคลื่อนที่

•  KSS Trophy (รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลงาน KSS
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 ผลงาน)
- ผลงาน " ถุงเจลประคบเย็นสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด "

- ผลงาน " หุ่นจำลองฝึกใส่สายระบายทรวงอก "


- ผลงาน " รถสระผมเคลื่อนที่ "

2552

 


คุณสมบัติ เข็มเจษฎาคุณจิฬารัตน์ ปาณียะ

คุณอับดลอาซีด หนิมุสา

คุณสมบัติ เข็มเจษฎา

12

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผ่าน
การประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการ
พยาบาลและผดุงครรภ์
จากสภาการพยาบาล

2552

13 มิย.52 -
12 มิย.55

13

รางวัลชมเชย สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี
2552
จากสำนักงานประกันสังคม

2552

 
 
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th