โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 

นอกจากการแบ่งแยกความเชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆแล้ว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้คัดเลือกสาขาวิชาที่
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่โรงพยาบาลมีความโดดเด่นจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศต่างๆ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาโรคที่สลับซับซ้อนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งความหวังไว้ว่าศูนย์ความเป็นเลิศเหล่านี้
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยในภาคใต้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดในระดับสากลไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาต่อใน
ส่วนกลางหรือต่างประเทศ
 
ศูนย์ความเป็นเลิศที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งแล้ว จำนวน 6 ศูนย์ คือ
1. ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร์
2. สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์
3. ศูนย์โรคมะเร็ง
4. ศูนย์อุบัติเหตุ
5. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6. หน่วยชีวันตภิบาล
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้มีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศทั้งหลายอีกหลายหน่วยงาน เช่น
หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชภัณฑ์กลาง เป็นต้น ซึ่งแต่ละศูนย์แห่งความเป็นเลิศเหล่านี้เป็นต้นแบบ
ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศให้ความสนใจและขอศึกษาดูงานปีละหลายสิบคณะ

 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th