โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 

ที่

รางวัล

ปี

วันที่

บุคคล

1

รางวัลนักประดิษฐ์ ( Inventor Award) ระดับดีเด่น
จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"อุปกรณ์ช่วยถ่างและส่องมอง
เนื้อเยื่อภายในสำหรับช่วยผ่าตัด "

2552

2-5 ก.พ.
2552

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

2

อาจารย์ตัวอย่างสำหรับอาจารย์แพทย์รุ่นใหม่
โดยกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

2552

24 ก.ย. 2552

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

3

แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2552
จากงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 คณะแพทยศาสตร์

2552

นพ.กัมปนาท จันทนะ

4

รางวัลดีเด่น ระดับการบริหาร/โรงเรียนแพทย์
การประกวด R2R
ของ สวรส.
" ผลของการใช้เก้าอี้โยกต่อการทำงานของลำไส้ผู้ป่วย
หลังการผ่าตัดช่องท้องทางนรีเวช "

2552

คุณ อวยพร ภัทรภักดีกุล

5

รางวัลชนะเลิศงานวิจัยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย
ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 22

2551

พญ.เขมวรรณ
พงศานนทื

6

รางวัลการเสนอผลงานพัฒนาและประกันคุณภาพงาน
ภาควิชา “ดีเด่น”

เรื่อง “ระบบสนับสนุนและทิศทางการวิจัย” ภาควิชาจักษุวิทยา

2551

30 พ.ค. 2551

รศ.พญ.สุภาภรณ์
เต็งไตรสรณ์

7

ประกาศนียบัตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
กรุงลอนดอน
ปี 2551

2551

นพ. วีระพล
จันทร์ดียิ่ง

8

แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2551

จากงานประชุมวิชาการคณะแพทย์ ประจำปี 2551

2551

นพ.กิตติ รัตนสมบัติ

9

ได้รับ เข็ม เชิดชูเกียรติ “ คนดีศรีสงขลา ” และ
ได้รับปริญญาศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์
(การจัดการ)
จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2551

19 ก.ย. 2551

รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ

10

รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยเรื่อง Cost effective
analysis of visual sceening program for
primary school age children
จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

2551

19 ก.ย. 2551

รศ.พญ.สุภาภรณ์
เต็งไตรสรณ์

11

รางวัล PSU Quality Award ประจำปี 2551
ในหัวข้อ “ การจัดการความรู้ระดับภาควิชาภายใต้โครงการ
Patho OTOP ”

2551

รศ.พญ.ปารมี
ทองสุกใจ

 

12

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ส6 สร้างสรรค์ /
นวัตกรรม
ครั้งที่ 3 / 2550
“ การประดิษฐ์เครื่องขยายภาพสงขลานครินทร์ ”

2550

12 พ.ย. 2550

คุณ ปริญดา เสียงใหญ่

 
 
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th