โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
   
 
 
 
 
 
โครงการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เบิกจ่ายตรง)
ผู้มีสิทธิสมัคร
   ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ(พ่อ, แม่, คู่สมรส, บุตร
อายุไม่เกิน 20 ปี)
  
ยกเว้น  ผู้มีสิทธิ์เบิกของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ เทศบาลส่วนท้องถิ่น (เช่น อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)
และผู้ที่มีบัตรประกันสังคม
การสแกนลายนิ้วมือ
  1. ผู้สมัคร ต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง
(ยกเว้น : เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้พิการทางมือและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สามารถมอบหมายให้ผู้รับยาแทนเป็นผู้สแกนลายนิ้วมือแทนผู้สมัครได้ )
  2. คนรับยาแทน (ถ้ามี) ต้องสแกนลายนิ้วมือในวันเดียวกับผู้สมัครสแกนลายนิ้วมือ

หมายเหตุ
   คนรับยาแทน เหมาะสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร
  1. บัตรประชาชนของผู้สมัคร ไม่ต้องถ่านสำเนา
  2. บัตรโรงพยาบาล มอ.สีเขียว ของผู้สมัครไม่ต้องถ่ายสำเนา
  3. บัตรประชาชนคนรับยาแทน (ถ้ามี) ไม่ต้องถ่ายสำเนา
  4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1 เบอร์
  5. ค่าสมัครคนละ 40 บาท
    * กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้บัตรข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน
 
ขั้นตอนการสมัคร
  1. รับบัตรคิว
  2. นั่งรอรับบริการตามหมายเลขคิว
  3. ยื่นหลักฐานพร้อมบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียน
  4. สแกนลายนิ้วมือผู้สมัครและผู้รับยาแทน(ถ้ามี)
  5. ชำระค่าสมัครคนละ 40 บาท ณ โต๊ะลงทะเบียน
 

เปิดบริการวันราชการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-15.30น. 
      เริ่มรับคิวเวลา 08.00น.
สอบถามเพิ่มเติมที่ : สำนักงานเวชระเบียน โทร 0-7445-1050

 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768