โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 

   

การตรวจสุขภาพเป็นกลุ่มการตรวจสุขภาพรายบุคคล
หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่นๆ แจ้ง
ความประสงค์ขอตรวจร่างกายเป็นกลุ่ม
ได้ที่
งานเวชระเบียน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 – 451051-2
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.00 น.
E-mail : psu_2500@hotmail.com

ผู้ป่วยติดต่อที่คลินิกทั่วไป หรือ
จองคิวตรวจล่วงหน้า
ได้ที่

คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
โทรศัพท์ 074-451768,
074-451765
ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-16.00 น.
   
การตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ดาวน์โหลด : โปรแกรมการตรวจ 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี
รายกลุ่ม
/ รายบุคคล

1. ติดต่องานเวชระเบียน ช่องหมายเลข 2 เพื่อทำ
    บัตรโรงพยาบาล (กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล)
2. นำบัตรโรงพยาบาลติดต่อคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
3. ติดต่อการเงินเพื่อชำระค่าบริการ
4. ติดต่อห้องเจาะเลือด/ปัสสาวะ (ไม่ต้องรอผลตรวจ)
5. ติดต่อห้องเอ็กซเรย์ (ไม่ต้องรอผลตรวจ)
6. ติดต่อห้องตรวจคลื่นหัวใจ (พร้อมรอรับผลตรวจ)
7. กลับห้องตรวจตามเวลานัด เพื่อพบแพทย์และฟัง
    ผลตรวจ / นัดส่งผลทางไปรษณีย์
 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรายกลุ่ม / รายบุคคล

แบบที่1 สำหรับบุคคลที่มี อายุน้อยกว่า 35 ปี

การตรวจ
ค่าบริการ
CBC (รหัส 30101)
90 บาท
Urine Examination (รหัส 31001)
50 บาท
Film Chest / Plain Film (รหัส 41003)
220 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพรายกลุ่ม
300 บาท
รวมเป็นเงิน
660 บาท
 

 

 

 

หมายเหตุ :
- กรณีอายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่ต้องงดอาหารและ
  เครื่องดื่มและไม่มีการตรวจคลื่นหัวใจ
  - กรณีอายุมากกว่า 35 ปี งดอาหารและเครื่องดื่ม
  ทุกชนิดก่อนเจาะเลือด 12 ชั่วโมง ยกเว้น น้ำเปล่า
- รายการตรวจสุขภาพไม่สามารถเลือกตรวจเฉพาะ
   บางรายการ
  - รายการตรวจสุขภาพไม่สามารถเลือกตรวจเฉพาะ
   บางรายการ
  - ข้อมูลล่าสุด 03/2558
 

แบบที่2 สำหรับบุคคลที่มี อายุมากกว่า 35 ปี

การตรวจ
ค่าบริการ
CBC (รหัส 30101)
90 บาท
Urine Examination (รหัส 31001)
50 บาท
Film Chest / Plain Film (รหัส 41003)
220 บาท
Sugar / Glucose (รหัส 32203)
40 บาท
Bun (รหัส 32201)
50 บาท
Creatinine (รหัส 32202)
50 บาท
SGOT (รหัส 32310)
50 บาท
SGPT (รหัส 32311)
50 บาท
ALK Phospha tase (รหัส 32309)
50 บาท
Cholestorol (รหัส 32501)
60 บาท
Triglycerides (รหัส 32502)
60 บาท
LDL (รหัส 32204)
150 บาท
HDL (รหัส 32203)
100 บาท
Uric Acid (รหัส 32205)
60 บาท
ค่าตรวจหัวใจ
200 บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพรายกลุ่ม
300 บาท
รวมเป็นเงิน
1,580 บาท
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th