Home คำถามที่พบบ่อย คำถามด้านบริการที่พบบ่อย ต้องการบริจาคร่างกายติดต่อที่ไหน
ต้องการบริจาคร่างกายติดต่อที่ไหน PDF พิมพ์
คำถามที่พบบ่อย - คำถามด้านบริการที่พบบ่อย
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๓:๕๖ น.

ตอบ

ติดต่อที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร.074-2888151, 081-9902486  หรือ www.sc.psu.ac.th/Department /Anatomy

· คำแนะนำการรับบริจาคร่างกาย:

1. ผู้ประสงค์บริจาคร่างกายติดต่อขอรับแบบพินัยกรรมบริจาคร่างกายที่กายวิภาคศาสตร์

คณะวิทยาศาตร์ ในวันเวลาราชการ (ไม่ต้องยื่นหลักฐาน) และการบริจาคร่างกายเพื่อใช้ใน

การศึกษาไม่มีสิทธิพิเศษจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือจากโรงพยาบาลต่าง ๆ

2. การบริจาคร่างกาย ควรมีการแจ้งและชี้แจงญาติผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดำเนินการเมื่อท่านเสียชีวิต

3. เมื่อผู้บริจาคเสียชีวิต ญาติหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดการเรื่องศพ ไม่ควรฉีดยาศพ ต้องแจ้ง

ให้ภาควิชาวิภาคศาสตร์ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ภายใน 12 ชั่วโมง

4. เมื่อศพได้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์และนักศีกษาที่ได้เรียนเป็น

เจ้าภาพทำพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคร่างกายเป็นประจำทุกปี

· สงวนสิทธิ์ที่ไม่รับศพ กรณีดังนี้

1. อยู่ไกล ระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2. ศพเกี่ยวกับคดีหรืออุบัติเหตุที่ศพไม่อยู่ในสภาพที่ใช้เรียนได้

3. ศพที่มีสภาพไม่เหมาะแก่การนำมาศึกษา เช่น ศพเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย

LAST_UPDATED2