Home คำถามที่พบบ่อย คำถามด้านบริการที่พบบ่อย ผู้ป่วยบริจาคโลหิต สามารถใช้สิทธิลดหย่อนหรือยกเว้นค่าห้องพิเศษหรือค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
ผู้ป่วยบริจาคโลหิต สามารถใช้สิทธิลดหย่อนหรือยกเว้นค่าห้องพิเศษหรือค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ PDF พิมพ์
คำถามที่พบบ่อย - คำถามด้านบริการที่พบบ่อย
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๓:๓๓ น.

ตอบ

สิทธิพิเศษของผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 7 ครั้ง และ 24 ครั้ง ขึ้นไป


เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้มีจิตกุศลบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงได้มีระเบียบเฉพาะ

เรียกว่า สิทธิพิเศษของผู้บริจาคโลหิต  โดย  “การให้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลให้แก่

ผู้บริจาคโลหิต      เมื่อต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  ในกรณีเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น
ซึ่งจะได้รับการลดหย่อนในรายการต่อไปนี้

 

1. ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่า

ธรรมเนียมการรักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ค่ายาสลบ ค่าทำคลอด ค่าธรรมเนียมห้องผ่าตัดและ

ห้องคลอด ค่าธรรมเนียมห้อง ไอ.ซี.ยู และห้อง ซี.ซี.ยู ในอัตราร้อยละ 50 สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะ

โอนให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีได้

 

2.  ผู้ที่บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง และมากกว่า ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล

(ค่าห้อง ค่าผ่าตัด และ ค่าทำคลอด) เท่ากับผู้อุปการะคุณประเภทที่ 4 (ได้รับการสมนาคุณตลอดชีพสำหรับ

ผู้อุปการะ บิดา มารดาของผู้อุปการะ และบุคคลในครอบครัว) ยกเว้นห้องพิเศษเฉลิมพระบารมีชั้น 11, 12

และห้อง VIP

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2