โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 

 

การขอประวัติการรักษาเพื่อรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลอื่น

เอกสารที่ต้องเตรียม :-  
1. กรณีผู้ป่วยมาติดต่อด้วยตนเอง
•  บัตรโรงพยาบาล (สีเขียว)
•  บัตรประจำตัวประชาชน หรือ  บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่
   (พร้อม ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)
 
2. กรณีบุคคลอื่นดำเนินการแทน
• บัตรโรงพยาบาล (สีเขียว)
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ของผู้ป่วย
   (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยใช้ลายมือจริง 1 ฉบับ)
•  บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ของผู้รับมอบ
   อำนาจ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยใช้ลายมือจริง 1 ฉบับ)
•  หนังสือมอบอำนาจ โดยต้องมีพยานเซ็น อย่างน้อย 2 คน
ดาวน์โหลด : หนังสือมอบอำนาจ
 
ขั้นตอนการติดต่อ  
•  ติดต่องานเวชระเบียนช่องบริการหมายเลข 4 เพื่อเขียนคำร้อง
•  แนบหลักฐานที่เตรียมไว้
ระยะเวลาในการรอเอกสาร :-
• ผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ
• ผู้ป่วยแผนกเด็ก, ตา, สูตินรีเวช, หู คอ จมูก, กระดูกและข้อ, จิตเวช และศัลยกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ภายใน 7 วันทำการ ยกเว้น ผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  ผู้ป่วยหรือผู้ดำเนินการแทน ให้ติดต่อที่ห้องตรวจศัลยกรรม เพื่อพบอาจารย์ชูศักดิ์
 
ขอประวัติการรักษา ,ใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการ claim ประกัน
กรณีผู้ป่วยยังมีชีวิต
ผู้ป่วยมาดำเนินการด้วยตนเอง

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตร
    อื่นใดที่มีรูปถ่ายและส่วนราชการ
    ออกให้
2. เลขที่บัตรของโรงพยาบาล


ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วยและ
    ผู้มาทำการแทน เซ็นรับรองสำเนา
    ถูกต้อง
2. ใบยินยอมให้เปิดเผยประวัติของ
    ผู้ป่วย
3. เลขที่บัตรของโรงพยาบาล

กรณียื่นเอกสารผู้ป่วยที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

1. สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดาและผู้รับ
    มอบอำนาจ
2.สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านและ
    หนังสือยินยอมจากบิดา – มารดา
3. เลขที่บัตรของโรงพยาบาล

กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต
สามีหรือภรรยาของผู้ป่วยมาติดต่อ

1. สำเนาบัตรประชาชนภรรยาหรือสามี
    พร้อม เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนสมรส หากไม่ได้จด
    ทะเบียน แต่มีบุตรด้วยกัน ให้นำ
    สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
    มาประกอบ
3. สำเนาใบมรณะบัตร
บิดา, มารดา หรือบุตรของผู้ป่วยมาติดต่อ

1. สำเนาบัตรประชาชนบิดา, มารดา หรือ
    บุตรพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานทางราชการที่แสดงว่าเป็น
    บิดา, มารดา หรือบุตร เช่น สำเนา
    ทะเบียนบ้าน, สูติบัตรฯ
3. สำเนาใบมรณะบัตร


ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มาดำเนิน
    การแทน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
    ถูกต้อง
2. หนังสือยินยอมให้เปิดเผย ประวัติ
    พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/บัตร
    ข้าราชการจากทายาทโดยชอบธรรม
    (บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา หรือ
    บุตร)
3. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    ทะเบียนสมรส,ทะเบียนบ้าน ,
    สูติบัตร,สำเนาใบมรณะบัตร

 

สถานที่ติดต่อ : งานธุรการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โทรศัพท์ : 074 – 451011 - 2

 
 
      Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th