โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 


การแจ้งเกิด

หลักฐาน: บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา
และสำเนาทะเบียนบ้าน
การติดต่อ:  
•  รับสูติบัตรที่เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมตั้งชื่อ
   เด็กภายใน 15 วัน
•  นำสูติบัตรแจ้งชื่อเข้าที่ทะเบียนบ้านที่สังกัดเทศบาลนั้นๆ
 

การแจ้งตาย (แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง)

หลักฐาน : บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
การติดต่อ:  
•  รับมรณะบัตรที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใน 15 วัน
•  หลังจากรับมรณะบัตรที่เทศบาลแล้ว นำมรณะบัตรคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านที่สังกัดเทศบาลนั้นๆ
•  กรณีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างด้าว ให้แจ้งสถานีตำรวจภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมหนังสือคนต่างด้าว
 

การติดต่อขอรับใบชันสูตรบาดแผล/ ศพคดี

•  พนักงานสอบสวน เจ้าของคดีจะเป็นผู้มารับเอง
•  กรณีสถานีตำรวจ ต่างจังหวัด มีบริการส่ง EMS ให้ โดยเรียกเก็บเงินจากพนักงานสอบสวน หรือญาติที่มาติดต่อ
   (ค่าบริการ 30 บาท)
•  การส่งศพมาชันสูตรจะต้องให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้นำส่งเท่านั้น

สถานที่ติดต่อ งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน โทรศัพท์ 074 - 451053

 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768