โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
ห้องพิเศษแผนกเด็ก

  ประเภท

ค่าห้อง
ราคาเต็ม

ค่าอาหาร ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ เงินสด
1. ห้องพัดลม
   (5 ห้อง)
900 300 500 600 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,200
2. ห้องปรับอากาศทั่วไป
  (12 ห้อง)
1,250 300 500 550 1,550
3. ห้องชุดพิเศษเด็ก
  (1 ห้อง)
2,000 300 500 1,300 2,300

 
ห้องพิเศษแผนกตา
ประเภท ค่าห้อง ราคาเต็ม ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1.  หอผู้ป่วยพิเศษตา
     3  ห้อง
1,250 300 500 550 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,200 1,550
2. พิเศษเฉลิมพระบารมี 7
และ 9
1,800 300   500   1,100 1,750 2,100
3. พิเศษเฉลิมพระบารมี 11
หมายเหตุ : วันพฤหัสบดี-
วันอาทิตย์
---------------------------------
หมายเหตุ : วันจันทร์,อังคาร,พุธ
 ลดค่าห้องเหลือ 1,800 บาท/วัน
2,800


------------
1,800
400


----------
400
500


----------
500
2,200


--------------
1,200
2,850


-------
1,850
3,200


--------
2,200
4. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
500
500
 
3,200
3,700
 
3,850
4,350
 
4,200
4,700
 
  หมายเหตุ
 :  ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 350 บาท ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
                       และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต    ระบุให้วันละ 500 บาท
 
ห้องพิเศษแผนกอายุรกรรม
ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. พิเศษเฉลิมพระบารมี 9-10  
และอายุรกรรมชาย 2  
1,800 300 500 1,100 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,750 2,100
2.  พิเศษเฉลิมพระบารมี 11
หมายเหตุ : วันพฤหัสบดี-
วันอาทิตย์
---------------------------------
(หมายเหตุ : จันทร์,อังคาร,พุธ
ลดค่าห้องเหลือ 1,800 บาท/วัน
2,800


-------------
1,800
400


----------
400
500


------------
500
2,200


-----------------
1,200
2,850


-------
1,850
3,200


-------
2,200
3. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง)
 
3,800 4,300
 
400
400
 
500
500
 
3,200
3,700
 
3,850
4,350
 
4,200
4,700
 
  หมายเหตุ
 :   ผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไปจองได้เฉพาะ ฉบ.9-10 เท่านั้น  ผู้ป่วยจะจองราคาอื่นต้องให้อาจารย์แพทย์
                        เจ้าของไข้ มีคำสั่งอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
                     :  ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 350 บาท ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
                        และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ระบุให้วันละ 500 บาท
 
ห้องพิเศษแผนกหู คอ จมูก
ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. พิเศษเฉลิมพระบารมี 7,9
    และอช.2 (6 ห้อง)
  
1,800 300   500 1,100   1,750 2,100
3. พิเศษเฉลิมพระบารมี 11
หมายเหตุ : วันพฤหัสบดี-
วันอาทิตย์
--------------------------------
(หมายเหตุ :
วันจันทร์,อังคาร,พุธ
ลดค่าห้องเหลือ 1800 บาท/วัน)
2,800


-----------
1,800
400


---------
400
500


-----------
500
2,200


--------------
1,200
2,850


-------
1,850
3,200


-------
2,200
4. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่ (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
500
500
 
3,200
3,700
 
3,850
4,350
 
4,200
4,700
 
  หมายเหตุ
 :  ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 350 บาท ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
                        และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ระบุให้วันละ 500 บาท
 
ห้องพิเศษแผนกสูติ – นรีเวช
 ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
 ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. ห้องพัดลม
    - หอผู้ป่วยพิเศษ
      นรีเวช (18 ห้อง)
 
900
 
300
 
500
 
200
จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
850 1,200
2. ห้องปรับอากาศเล็ก
   - หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
     ( 2 ห้อง) 407  - 408
 
900
 
300
 
500
 
200
850 1,200
3. ห้องปรับอากาศทั่วไป
   - หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม
      (16 ห้อง)
   - หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
      (16 ห้อง)
 

1,250
 

300
 

500
 

550
 

1,200
 

1,550
4. ห้องชุดพิเศษทั่วไป 1
    (มี 1 ห้องเท่านั้น ) 411
2,500 300 500 1,800
2,450 2,800
 
  หมายเหตุ
 :   สำหรับพิเศษเฉลิมพระบารมี จะสามารถจองได้กรณีได้รับอนุญาตจากอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้เท่านั้น
                         อัตราค่าห้องพิเศษอยู่ในใบจองห้องรวมแผนก
                     :   ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 350 บาท ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
                         และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต   ระบุให้วันละ 500 บาท
 
ห้องพิเศษแผนกกระดูกและข้อ
ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
 ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. ห้องปรับอากาศกระดูกชาย
   (6 ห้อง)
1,500 300 500 800 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,450 1,800
2. ห้องปรับอากาศกระดูกหญิง
    (6 ห้อง)
1,800 300 500 1,100 1,750 2,100
3. ห้องชุดกระดูกชาย
    (2 ห้อง)
2,800 300 500 2,100 2,750 3,100
 
  หมายเหตุ
 :   ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 350 บาท ยกเว้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์                         และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต    ระบุให้วันละ 500 บาท
 
ห้องพิเศษแผนกศัลยกรรม
ประเภท ค่าห้อง
ราคาเต็ม
ค่า
อาหาร
ค่าบริการ
ทางการ
แพทย์
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
ราชการ
(ส่วนเกินสิทธิ์)
รัฐวิสาหกิจ ปกส. เงินสด
1. พิเศษเฉลิมพระบารมี 7,8,9
    และ อช.2 (6 ห้อง)
1,800 300 500 1,100 จ่ายเฉพาะ
ส่วนเกิน
จากต้นสังกัด
จ่ายให้
1,750 2,100
2. พิเศษเฉลิมพระบารมี 11
 หมายเหตุ วันพฤหัสบดี - อาทิตย์ 
---------------------------------
(หมายเหตุ :  วันจันทร์,อังคาร, พุธ ลดค่าห้องเหลือ 1,800บาท/วัน)
 
2,800
--------------
1,800
 
400
--------
400
 
500
-----------
500
 
2200
-----------------
1,200
2,850
-------1,850
3,200
--------2,200
3. พิเศษเฉลิมพระบารมี 12
    - ห้องชุดเล็ก     (1 ห้อง)
    - ห้องชุดใหญ่       (11 ห้อง)
 
3,800
4,300
 
400
400
 
500
500
 
3,200
3,700
 
3,850
4,350
 
4,200
4,700
 
  หมายเหตุ
 : พิเศษเฉลิมพระบารมี 11  เป็นหอผู้ป่วยที่เปิดสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยนอกเวลาโดยเฉพาะ 
                       เพราะฉะนั้น หากวันไหนไม่มีห้องมากพอสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดนอกเวลา ก็ไม่สามารถจ่ายให้ผู้ป่วย
                       ทั่วไปได้
                    :  ประกันสังคมโรงพยาบาลทั่วไปให้ค่าห้อง ค่าอาหารวันละ 350 บาท ยกเว้น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
                       และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ระบุให้วันละ 500 บาท
 
แนวปฏิบัติการจ่ายห้องพิเศษ

1.  ศูนย์จองฯ จะจ่ายคิวห้องพิเศษเรียงตามลำดับวัน – เวลา ที่จองห้องพิเศษ ดังนั้นคิวของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลง
     ทุกวันโดยระบบคอมพิวเตอร์
2. ท่านต้องยืนยันการใช้ห้อง  8.00 -   10.00 น.  ของวันที่ต้องการห้อง  โดยทาง
    โทรศัพท์   เบอร์ 074-451034   หรือติดต่อด้วยตนเอง     หากพ้นเวลาที่กำหนด
    ทางโรงพยาบาลมีสิทธิ์ที่จะจ่ายห้อง พิเศษให้แก่ผู้จองคิวถัดไป
3. ศูนย์จองฯ  จะทราบจำนวนห้องว่างจากหอผู้ป่วยประมาณ   11.00 น.  ของ
    แต่ละวัน  ดังนั้น  ศูนย์จองฯ    สามารถแจ้งผลการจองให้ท่านทราบได้หลัง
    เวลา 11.00 น.  ของวันที่ต้องการห้องเท่านั้น
4.  ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)  หากต้องการห้องพิเศษ
     ท่านต้องสละสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และรับผิดชอบค่ารักษา / ค่าห้อง / ค่าอาหาร เองทั้งหมด
5.  โรงพยาบาลจะจัดให้มีคิวห้องพิเศษสำรองแก่ บุคลากร/ญาติสายตรงของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ /
      มหาวิทยาลัย / ผู้มีอุปการะคุณ / ศิษย์เก่า (เฉพาะคณะแพทย์ศาสตร์)   ทุกวัน วันละ 1 ห้อง  ของ
     หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 7-10
6.   สำหรับผู้รับบริการห้องชุดใหญ่หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี  12   ที่อยู่ครบ 3 วัน  และหากประสงค์
      จะย้ายไปห้องราคาถูกกว่า  มีสิทธิได้ย้ายเป็นคิวที่  2   รองจากคิวเจ้าหน้าที่และญาติสายตรงคณะแพทย์ฯ
      มหาวิทยาลัย   (ยกเว้นผู้ป่วยแผนก อายุรกรรม)

 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768